broj: +387 (0)36 503 100

 

 

Odluka o izmjeni i dopuni plana nabavki za 2021. godinu

Na osnovu čl.17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14), čl.52.Statuta  JU Kantonalna bolnica  “Dr.Safet Mujić“ Mostar ,čl.57.Poslovnika o radu Upravnog odbora,  i potreba Kantonalne bolnice Upravni odbor  na 31. hitnoj sjednici održanoj dana 19.03.2021.godine jednoglasno donosi

 

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2021.godinu

 

Član 1.

Na osnovu ukazanih potreba JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar  utvrđuje  se  izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2021.godinu broj 14/21 od 26.02.2021.godinu.

 

 

Član 2.

Plan javnih nabavki se mijenja na način da se u dijelu plana nabavki koji se odnosi na usluge:

·        iza stavke pod rednim brojem 43.(usluga objave konkursa u dnevnim novinama )dodaje se stavka 44.“usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova-sanacija i adaptacija pojedinih odjela u JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić “Mostar  ( odjel palijativne njege sa terapijom bola i fizijatrijom, parter i parking, dio magacina za odjel mikrobiologije).

 

 

Podaci koji se odnose na izmjenu i dopunu Plana javnih nabavki sadržani su u tabeli:

 

 

R.

br.

Predmet

nabavke

Ekonomski

kod

Procjenjena vrijednost

bez PDV-a

Vrsta

postupka

Datum

pokretanja postupka

Okvirni

datum zaključenja ugovora

Izvor finansiranja

Podjela

na

lotove

44.

usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova-sanacija i adaptacija pojedinih odjela u JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić “Mostar

 

550807

 

30.000,00

 

Konkurentski postupak

 

3/2021

 

4/2021

Vlastita sredstva

NE

 

 

Član 3.

Ova Odluka je sastavni dio Plana javnih nabavki JU Kantonalna bolnica“Dr.Safet Mujić“Mostar za 2021.godinu.

Ostali podaci navedeni u Planu javnih nabavki za 2021.godinu ostaju nepromjenjeni.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internet stranici ustanove.

 

 

Obrazloženje

 

U Planu javnih nabavki za 2021.godinu uvrštava se nabavka usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova-sanacija i adaptacija pojedinih odjela u JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić “Mostar  

(odjel palijativne njege sa terapijom bola i fizijatrijom, parter i parking, dio magacina za odjel mikrobiologije).

Razlog za navedeno je činjenica da je Kantonalna bolnica pokrenula otvoreni postupak javne nabavke radova - sanacija i adaptacija  pojedinih odjela u JU KB „Dr. Safet Mujić“ Mostar ( odjel palijativne njege sa terapijom bola i fizijatrijom, parter i parking, dio magacina za odjel mikrobiologije),a u okviru projekta „Izgradnja i obnova određenog broja bolnica u BiH“, koji  se realizuje u skladu sa procedurama Saudijskog fonda za razvoj.

Nakon dobijanja saglasnosti od Saudijskog fonda za razvoj za pokretanje i provođenje  postupka javne nabavke usluge radova,te javne objave tendera, ukazala se potreba  i za nabavkom usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova , a u koju svrhu se i vrši izmejna i dopuna Plana nabavki za 2021.godinu.

 

Imajući u vidu navedeno, Upravni odbor je odlučio kao u izreci Odluke.