broj: +387 (0)36 503 100

 

 

Odluka o izmjeni i dopuni plana nabavki za 2021. godinu

Na osnovu čl.17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14), čl.52.Statuta  JU Kantonalna bolnica  “Dr.Safet Mujić“ Mostar ,čl.57.Poslovnika o radu Upravnog odbora,  i potreba Kantonalne bolnice Upravni odbor  na 32. redovnoj sjednici održanoj dana 24.03.2021.godine jednoglasno donosi

 

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2021.godinu

 

Član 1.

Na osnovu ukazanih potreba JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar  utvrđuje  se  izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2021.godinu broj 14/21 od 26.02.2021.godinu.

 

 

Član 2.

Plan javnih nabavki se mijenja na način da se u dijelu plana nabavki koji se odnosi na robe :

·        iza stavke pod rednim brojem 16.(Nabavka kompjutera i mrežne opreme” )) dodaje se stavka 17.(“roba reagensi za koagulaciju za aparat STA COMPACT“)

 

 

Podaci koji se odnose na izmjenu i dopunu Plana javnih nabavki sadržani su u tabeli:

 

 

R.

br.

Predmet

nabavke

Ekonomski

kod

Procjenjena vrijednost

bez PDV-a

Vrsta

postupka

Datum

pokretanja postupka

Okvirni

datum zaključenja ugovora

Izvor finansiranja

Podjela

na

lotove

17.

reagensi za koagulaciju za aparat STA COMPACT

 

101064

104.063 KM

 

Pregovarački  postupak bez objave obavještenja

 

3/2021

 

4/2021

Vlastita sredstva

NE

 

 

Član 3.

Slijedom navedenih izmjena stavka pod brojem 17.“Nabavka stalnih sredstava (medicinski uređaji i oprema) postaje stavka 18., te se za jedan broj pomjera svaka slijedeća stavka u okviru Plana nabavki.

 

Član 4.

Ova Odluka je sastavni dio Plana javnih nabavki JU Kantonalna bolnica“Dr.Safet Mujić“ Mostar za 2021.godinu.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internet stranici ustanove.

 

Obrazloženje

 

U prilikama izazvanim virusom covid 19 ( pogoršana epidemiološka situacija) kada su  u mnogome porasle potrebe za pretragama D-dimer i firinogen, a koje su od izuzetnog značaja za praćenje zdravstvenog stanja covid i post covid pacijenata neophodno je obezbjediti potrebne i dovoljne količine reagenasa za koagulaciju.

Shodno Planu nabavki za 2021. godinu nabavka regaenasa se trebala realizovati primjenom otvorenog postupka javne nabavke obzirom na vrijednosni razred predmeta nabavke.

Međutim, imajući u vidu važnost i neoohodnost krvnih pretraga D-dimer i firinogen, čija nabavka  se u periodu pogoršane epideiološke situacije (povećani broj zaraženih ) cijeni izuzetno hitnom i neophodnom, Kantonalna bolnica kao ugovorni organ nije u mogućnosti ispoštovati minimalne rokove propisane  za otvoreni,  ograničeni ili pregovarački postupak s objavom obavještenja, slijedom čega će se predmetna nabavka realizovati pimjenom pregovaračkog postupka bez objave obavještenja u skladu sa članom21.stav 1.tačka d. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), a sve u cilju zaštite života i zdravlja ljudi odnosno pružanja adekvatne zdravstvene zaštite.

 

 

Imajući u vidu navedeno, Upravni odbor je odlučio kao u izreci Odluke.