broj: +387 (0)36 503 100

 

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Broj: 01-1-1736/21-02

Datum:27.04.2020.godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b,člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama,Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 26/21  od 24.03.2021 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-1736/21-01 od  22.04.2021. godine,u postupku javne nabavke roba- nabavka mesa, direktor donos

 

ОDLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Ugovor za nabavku robe u konkurentskom postupku nabavke, ”Nabavka mesa  u vrijednosti od 12.290,00 KM  dodjeljuje se ponuđaču  MAKSUMIĆ KOMERC D.O.O.  Konjickoji je dostavio prihvatljivu ponudu nakon završene E-aukcije.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču  MAKSUMIĆ KOMERC D.O.O.  Konjic, po proteku roka od 10 dana, računajući od dana kada su  ponuđači оbaviješteni о izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.

 

Član 4.

Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba  , istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Оbrazloženje

Postupak  javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 26/21 od 24.03.2021. godine.

Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  je 15.385,00 КМ,( za dvije godine okvirni sporazum 30.770,00 KM )

Оbavijest i tenderska dokumentacija o nabavci broj: 40-7-1-17-3-29/21 objavljena je dana  08.04.2021. godine.

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom direktora broj: 01-1-1736/21 od  10.04.2021.  godine.

Komisija za javnu nabavku je  blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu prispjelih  ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

- da  su blagovremeno zaprimljene  2 ponude  i to ponuđača kako slijedi:

 

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena

 

“MAKSUMIĆ KOMERC” D.O.O.

15.332,00 KM

“ EURO MEAT “ D.O.O

15.167,00 KM

 

- da je neblagovremeno zaprimljeno  0  ponuda.

Komisija za javnu nabavku je izvršila otvaranje, pregled i evaluaciju zaprimljene ponude i utvrdila da ponuđač  zadovoljava kvalifikacijske uslove određene tenderskom dokumentacijom.

 

Ugovorni organ je prihvatio preporuku komisije koja je pravilno postupila i izbor ponuđača izvršila u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač “MAKSUMIĆ KOMERC” D.O.O. dostavio prihvatljivu ponudu ,te mu se u skladu sa kriterijima najniža cijena i dodjeljuje ugovor .

S obzirom  na navedeno,a  primjenom čl. 64, stav (1) tač.b. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke

 

  UPUTSTVO  O PRAVNOM LIJEKU:

 

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke  protiv оve odluke može izjaviti žalbu   ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana prijema ove odluke.