broj: +387 (0)36 503 100

 

 

Odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos

Mostar, 28.06.2021.

Broj:

 

U skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a 4/19,5/19),  Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK („Narodne novine HNK-a 5/20“),  Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Odlukom o načinu  i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima, Odlukom  o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-1357/21 od 15.03.2021.godine, a u vezi sa Javnim oglasom broj 01-1-2367-1/21 od 17.05.2021.godine za popunu upražnjenog radnog mjesta laboratorijski tehničar na Odjelu za mikrobiološku dijagnostiku na određeno vrijeme (1 izvršilac), nakon provedene procedure i dostavljenog Izvještaja Komisije, direktor JU KB „Dr.Safet Mujić“ Mostar donosi

                                                                        

 

                                                                                    ODLUKU

                                                        o izboru kandidata za prijem u radni odnos                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                           

1.Za prijem u radni odnos na radno mjesto laboratorijski  tehničar na Odjelu za mikrobiološku dijagnostiku  na određeno vrijeme-do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 12 mjeseci izabran je  kandidat:

 

·         Salko Gadara

 

2.Imenovani se prima u radni odnos uz obavezni  probni rad u trajanju od 30 dana.

                                                                

3.Nakon što Odluka postane konačna sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu i utvrditi početak rada.

 

4.Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici KB Mostar.

                                                                                      

                                                                         

                                                                               Obrazloženje

 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar je dana 24.05.2021.godine na web stranici JU KB„Dr.Safet Mujić Mostar raspisala Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta laboratorijski tehničar na Odjelu za mikrobiološku dijagnostiku na određeno vrijeme-do povratka radnice sa porodiljskog odsustva (1 izvršilac).

 

Komisija imenovana Odlukom direktora broj 01-1-2367-3/21 od 11.06.2021.godine je na sastanku održanom dana 14.06.2021.godine pregledala dostavljene prijave kandidata, te utvrdila da se na navedeno radno mjesto prijavila 2(dva) kandidata koji su ispunjavali formalno-pravne uslove javnog oglasa: Salko Gadara i Lejla Šuta.

 

Komisija je izbor kandidata za zasnivanje radnog odnosa u Kantonalnoj bolnici izvršila u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK-a (Službene novine HNK-a 4/19 i 5/19), Odlukom JU KB-a“Dr.Safet Mujić“ Mostar o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-6024/19 od 27.12.2019.godine, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te sadržajem javnog oglasa.

 

Komisija je izvršila bodovanje  kandidata koji su ispunjavali formalno-pravne uslove iz javnog oglasa na osnovu dostavljene dokumentacije, a koja se odnosi na radni staž i prosjek ocjena tokom školovanja.

Shodno navedenim kriterijima kandidatu Salki Gadara su dodijeljena 4 boda na radni staž i Lejli Šuta 3,4 boda.Uvjerenje o prosjeku ocjena za imenovane kandidate nije bodovano jer nisu  imali dovoljan  prosjek ocjena za bodovanje.

Komisija je dana 21.06.2021.godine u 13:00 sati obavila  intervju i pismeno testiranje sa kandidatima koji su ispunjavali formalno-pravne uslove iz javnog oglasa. Kandidatima su od strane komisije dodijeljeni slijedeći bodovi: Salko Gadara (51 intervju , 49 pismeni test), Lejla Šuta (39 intervju , 49 pismeni test).

 

Bodovna rang lista:

 

Ran  Rang lista

Ime    Ime i  prezime

             kandidata

Uku  Ukupan broj bodova

1.         1.

Doma                Salko Gadara

1              104 boda (4 radni staž+51 intervju+49 pismeni test) 

Mila    2.

                     Lejla Šuta

108   91,4 boda ( 3,4 radni staž+39intervju+49 pismeni test)

 

 

Komisija je izvršila bodovanje  kandidata koji su ispunjavali formalno-pravne uslove javnog oglasa, te bodovnu listu zajedno sa cjelokupnim materijalom proisteklim u njenom radu, dostavila direktoru ustanove.

Cijeneći gore navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

 

 

Pouka o pravnom lijeku:

-Prigovor na Odluku o izboru kandidata može se podnijeti Upravnom odboru KB Mostar u roku od 8 (osam) dana od dana prijema Odluke.