broj: +387 (0)36 503 100

 

 

Odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos

Mostar, 30.06.2021.

Broj:

 

U skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a 4/19,5/19),  Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK („Narodne novine HNK-a 5/20“),  Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Odlukom o načinu  i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima, Odlukom  o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-1357/21 od 15.03.2021.godine, a u vezi sa Javnim oglasom broj 01-1-2367-1/21 od 17.05.2021.godine za popunu upražnjenog radnog mjesta medicinska sestra/tehničar  u rađaoni (babica) na Odjelu za ginekologiju i akušerstvo na određeno vrijeme (1 izvršilac), nakon provedene procedure i dostavljenog Izvještaja Komisije, direktor JU KB „Dr.Safet Mujić“ Mostar donosi

 

 

                                                                                    ODLUKU

                                                         o izboru kandidata za prijem u radni odnos                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                           

1.Za prijem u radni odnos na radno mjesto medicinska sestra/tehničar u rađaoni(babica) na Odjelu za ginekologiju i akušerstvo na određeno vrijeme-do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 24 mjeseca izabran je  kandidat:

 

·         Emina Gelev

                             

2.Imenovana se prima u radni odnos uz probni rad u trajanju od 30 dana.

                                                                

3.Nakon što Odluka postane konačna sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu i utvrditi početak rada.

 

4.Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici KB Mostar.

                                                                                      

                                                                         

                                                                               Obrazloženje

 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar je dana 24.05.2021.godine na web stranici JU KB„Dr.Safet Mujić Mostar raspisala Javni oglas za popunu  radnog mjesta medicinska sestra/tehničar u rađaoni (babica) na Odjelu za ginekologiju i akušerstvo na određeno vrijeme-do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 24 mjeseca.

 

Komisija imenovana Odlukom direktora broj 01-1-2367-2/21 od 11.06.2021.godine je na sastanku održanom dana 14.06.2021.godine pregledala  jednu dostavljenu prijavu kandidata Emine Gelev.

Komisija je izbor kandidata za zasnivanje radnog odnosa u Kantonalnoj bolnici izvršila u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK-a (Službene novine HNK-a 4/19 i 5/19), Odlukom JU KB-a“Dr.Safet Mujić“ Mostar o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-6024/19 od 13.11.2019.godine, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te sadržajem javnog oglasa.

Pregledom dostavljene dokumentacije komisija je konstatovala da je prijava kandidata Dr.Emine Gelev  potpuna i blagovremena.

Komisija je dana 18.06.2021.godine u 08:30 sati obavila  intervju i pismeno testiranje sa imenovanim kandidatom. Kandidatu je na intervju od strane komisije dodijeljeno 39 bodova, te pismenom testiranju 63 boda.

 

Bodovna rang lista:

Ran  Rang lista

Ime    Ime i  prezime

            kandidata

Uku  Ukupan broj bodova

1.         1.

Doma                 Emina Gelev

1        99 bodova ( 39 intervju+63 pismeni test)

Komisija je izvršila bodovanje samo jednog prijavljenog kandidata, te bodovnu listu zajedno sa cjelokupnim materijalom proisteklim u njenom radu,  dostavila direktoru ustanove.

 

Cijeneći gore navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

 

 

                           

 

Pouka o pravnom lijeku:

-Prigovor na Odluku o izboru kandidata može se podnijeti Upravnom odboru KB Mostar u roku od 8 (osam) dana od dana prijema Odluke.