broj: +387 (0)36 503 100

 

 

Odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos

U skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a 4/19,5/19),  Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK („Narodne novine HNK-a 5/20“),  Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Odlukom o načinu  i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima, Odlukom  o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-1357/21 od 15.03.2021.godine, a u vezi sa Javnim oglasom broj 02-23-2954-1/21 od 16.06.2021.godine za popunu upražnjenog radnog mjesta čistačica u eko servisu bolnice na određeno vrijeme (1 izvršilac), nakon provedene procedure i dostavljenog Izvještaja Komisije, direktor JU KB „Dr.Safet Mujić“ Mostar donosi

                                                                        

 

                                                                                    ODLUKU

                                                        o izboru kandidata za prijem u radni odnos                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                           

1.Za prijem u radni odnos na radno mjesto čistačica u Eko servisu bolnice na određeno vrijeme-do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 24 mjeseca izabran je  kandidat:

 

·         Huma Isić

 

2.Imenovana se prima u radni odnos uz obavezni  probni rad u trajanju od 30 dana.

                                                                

3.Nakon što Odluka postane konačna sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu i utvrditi početak rada.

 

4.Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici KB Mostar.

                                                                                      

                                                                         

                                                                               Obrazloženje

 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar je dana 21.06.2021.godine na web stranici JU KB„Dr.Safet Mujić Mostar raspisala Javni oglas za popunu  radnog mjesta čistačica u Eko servisu bolnice na određeno vrijeme-do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 24 mjeseca (1 izvršilac).

 

Komisija imenovana Odlukom direktora broj 02-23-2954-2/21 od 09.07.2021.godine je na sastanku održanom dana 12.07.2021.godine pregledala dostavljene prijave kandidata, te utvrdila da se na navedeno radno mjesto prijavila 4(četiri) kandidata koji su ispunjavali formalno-pravne uslove javnog oglasa: Huma Isić, Saudina Husić, Zijada Hajdarović i Emina Hajdarović.

 

Komisija je izbor kandidata za zasnivanje radnog odnosa u Kantonalnoj bolnici izvršila u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK-a (Službene novine HNK-a 4/19 i 5/19, 5/20), Odlukom JU KB-a“Dr.Safet Mujić“ Mostar o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-6024/19 od 27.12.2019.godine, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te sadržajem javnog oglasa.

 

Komisija je dana 27.07.2021.godine u 09:00 sati obavila  intervju  sa kandidatima koji su ispunjavali formalno-pravne uslove iz javnog oglasa. Kandidatima su od strane komisije na intervju dodijeljeni slijedeći bodovi: Huma Isić (60), Saudina Husić (54), Zijada Hajdarović (51) i Emina Hajdarović (39) bodova.

Kandidati nisu ostvarili bodove na osnovu radnog staža, obzirom da nisu dostavili dokaz o istom.

 

 

 

Komisija je sačinila konačnu bodovnu rang listu i rangiranje kandidata:

 

                      Rang lista

            Ime i  prezime

            kandidata

              Ukupan broj bodova

1.         1.

                                        Huma Isić

   60 bodova

Mila     2.

             Saudina Husić

 54 boda

  33      3.

  Zijada Hajdarović

 51 bod

  4.

  Emina Hajdarović

39 bodova

 

 

Komisija je izvršila bodovanje  kandidata koji su ispunjavali formalno-pravne uslove javnog oglasa, te bodovnu listu zajedno sa cjelokupnim materijalom proisteklim u njenom radu, dostavila direktoru ustanove.

Cijeneći gore navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.