broj: +387 (0)36 503 100

 

 

JAVNI OGLAS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

Na osnovu člana 20a.stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18), člana 5.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a broj 4/19 i  5/19), člana 4.Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu broj 84/19 od 26.12.2019.godine, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1- 6024/19 od 27.12.2019.godine, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-1357/21 od 15.03.2021.godine, te Odluke o potrebi prijema broj 01-1-4306/21 od 20.08.2021.godine, direktor JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“Mostar raspisuje

 

 

JAVNI OGLAS

za  popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1.NEODREĐENO VRIJEME

1.1.Pomoćni radnik u Službi za tehničke poslove..............................................................(1 izvršilac)

1.2.Servirka u Službi za tehničke poslove.........................................................................(1 izvršilac)

1.3.Vodoinstalater u Službi za tehničke poslove.................................................................(1 izvršilac)

 

2.ODREĐENO VRIJEME

2.1.Laboratorijski tehničar na Odjelu za mikrobiološku dijagnostiku na određeno vrijeme - do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 12 mjeseci..............................................................(1 izvršilac)

 

OPŠTI USLOVI

·         da je kandidat  stariji od 18 godina

·         da je državljanin BiH

 

Kao dokaz ispunjavanja opštih uslova svi kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

-        obrazac prijave na javni oglas,

-        izvod iz matične knjige rođenih, 

-        uvjerenje/potvrda od CIPSA ne starije od 3 mjeseca od dana objave oglasa ,

-        uvjerenje o državljanstvu  ne starije od 3  mjeseci od dana objave oglasa.

 

 

POSEBNI USLOVI

 

Za poziciju pod rednim brojem 1.1.Pomoćni radnik u Službi za tehničke poslove

Opis poslova

-obavlja sve vrste fizičkih poslova (utovar i istovar robe , pomoć medicinskom osoblju kod prevoza pacijenta i umrle osobe  idr.),vrši poslove  uređenja  bolničkog kruga  i okoliša bolnice,obavlja i sve druge poslove u skladu sa zanimanjem i radnim mjestom.

 

Radno vrijeme :37,5 sati sedmično

 

Uslovi: NK radnik (osmogodišnja škola)

potrebni dokumenti: diploma o završenoj školi

 

 

Za poziciju pod rednim brojem 1.2.Servirka u Službi za tehničke poslove

Opis poslova

- obavlja pomoćne poslove u kuhinji od spremanja i pranja suđa,čišćenja i pripremanja namjernica za kuhanje, vrši  poslove serviranja  hrane i njihovo razvođenje do pacijenta,obavlja i druge poslove u skladu sa zanimanjem i radnim mjestom.

 

Radno vrijeme :37,5 sati sedmično

 

Uslovi: NK radnik (osmogodišnja škola)

potrebni dokumenti: diploma o završenoj školi

 

 

Za poziciju pod rednim brojem 1.3.Vodoinstalater u Službi za tehničke poslove

Opis poslova

-održava,popravlja i nadzire vodovodne i sanitarne instalacije, vodi brigu o postrojenjima za pripremu vode u sterilizaciji, laboratoriju i OP bloku, vodi brigu o racionalnoj potrošnji vode, vodi brigu o ispravnosti unutrašnje i vanjske hidrantske mreže, vodi brigu o mašinama za pranje, otklanja nedostatke dobivene  prijavom kvarova, obavlja i druge poslove po nalogu šefa, obavlja i druge  stručne  poslove  u skladu sa zanimanjem i radnim mjestom, planiranje razvoda instalacija u ustanovi.

 

Radno vrijeme :37,5 sati sedmično

 

Uslovi : VKV ili KV vodoinstalater, 1 godina radnog iskustva u struci

 

potrebni dokumenti: diploma o završenoj školi, dokaz o radnom iskustvu

 

 

 

Za poziciju pod rednim brojem 2.1.Laboratorijski tehničar na Odjelu za mikrobiološku dijagnostiku

Opis poslova

-priprema podlogu za uzgoj bakterija, vršenje  kontrole sterilizacije,uzimanje  uzoraka za analizu – primarna obrada materijala, zasijavanje podloge radi identifikacije uzročnika, subkultiviranje uzročnika i dobivanje čistih kultura i izrada  antibiograma – sekundarna  obrada materijala, priprema stolice za pregled na crijevne parazite –direktni preparat, priprema stolice za parazitološki pregled metodom  koncentracije i flotacije, obavlja i druge poslove svog zanimanja u skladu sa pravilima struke i važećim propisima .

 

Radno vrijeme :37,5 sati sedmično

 

Uslovi: medicinska škola–laboratorijski smjer, položen stručni ispit, certifikat za samostalan rad i poznavanje rada na računaru.

 

potrebni dokumenti: diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, licenca za samostalan rad, dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidati mogu dostaviti uvjerenje /potvrdu ili drugu ispravu škole (ovjerena kopija svjedočanstva), kao i uvjerenje /potvrdu drugih institucija koje se bave obučavanjem rada na računaru.

 

Prijavljeni kandidati će se bodovati po slijedećim kriterijima:

-        radni staž na poslovima radnog mjesta koji se traži javnim oglasom,

-        uspjeh tokom školovanja,

-        provjera radnih i stručnih sposobnosti .

 

U vezi sa navedenim kandidati su pored dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje općih i posebnih uslova dužni dostaviti:

-        uvjerenje /potvrda o  radnom stažu od poslodavca koji se odnosi na poslove radnog mjesta koji se traži javnim oglasom, sa tačnom naznakom poslova i  radnih zadataka sa godinama i mjesecima radnog staža,

-        uvjerenje /potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja.

 

Kandidati će se bodovati samo na osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.

 

Za radna mjesta za koja je kao uslov propisana osmogodišnja škola kandidati se neće bodovati po kriteriju uspjeh tokom školovanja.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju formalno-pravne uslove iz javnog oglasa izvršit će se provjera radnih i    stručnih sposobnosti.

Prijem u radni odnos vrši se uz probni rad u trajanju od 30 dana.

 

Napomena:Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju osobe iz člana1.Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica u HNK-a(“Službene novine HNK-a” broj 6/18, 4/21), Zakona o demobilisanim braniocima i članovima njihovih porodica (Službene novine FBiH broj 54/19), te su kandidati dužni dostaviti dokaz/potvrdu ili uvjerenje/ za navedeno ne starije od tri mjeseca  od objave oglasa.

 

Napomena: Izabrani kandidat je obavezan prije zaključivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o svom zdravstvenom stanju i psihofizičkim sposobnostima za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave javnog oglasa na web stranici Kantonalne bolnice“Dr.Safet Mujić“ Mostar .

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u orginalu ili u ovjerenoj kopiji .

Neblagovremene i nepotpune prijave  neće biti uzete u razmatranje, iste će se odbaciti zaključkom i dostaviti kandidatima.

 

 

Obrazac za prijavu na javni oglas kandidati mogu preuzeti na web stranici poslodavca www.kbmostar.ba

 

Sve tražene dokumente treba dostaviti neposredno na protokol ustanove ili  putem pošte preporučeno na adresu:

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar

Ul. Maršala Tita br.294

88000 Mostar

sa naznakom PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO (navesti naziv radnog mjesta)

NE OTVARATI “

  

 

 

 

Mostar,25.08.2021.godine

Broj: 01-1-4306-1/21