broj: +387 (0)36 503 100

 

 

Odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos

Mostar,01.10.2021.

Broj:

 

U skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a 4/19,5/19), Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK („Narodne novine HNK-a 5/20“), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Odlukom o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima, a u vezi sa Javnim oglasom broj 01-1-4306-1/21 od 20.08.2021.godine za popunu upražnjenog radnog mjesta servirka u Službi za tehničke poslove na neodređeno vrijeme (1 izvršilac), nakon provedene procedure i dostavljenog Izvještaja Komisije, direktor JU KB „Dr.Safet Mujić“ Mostar donosi

                                                                        

 

                                                                      ODLUKU

                                                 o izboru kandidata za prijem u radni odnos                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                           

1.Za prijem u radni odnos  na neodređeno vrijeme, za radno mjesto servirka u Službi za tehničke poslove  izabran je  kandidat:

·         Tatjana Alihodžić

 

2.Imenovana se prima u radni odnos uz obavezni  probni rad u trajanju od 30 dana.

                                                                

3.Nakon što Odluka postane konačna sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu i utvrditi početak rada.

 

4.Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici KB Mostar.

                                                                                       

                                                                         

                                                                  Obrazloženje

 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar je dana 25.08.2021.godine na web stranici JU KB„Dr.Safet Mujić Mostar raspisala Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta servirka u Službi za tehničke poslove na neodređeno vrijeme (1 izvršilac).

 

Komisija imenovana Odlukom direktora broj 01-1-4306-4/21 od 13.09.2021.godine je na sastanku održanom dana 15.09.2021.godine pregledala dostavljene prijave kandidata, te utvrdila da se na navedeno radno mjesto prijavila 3(tri) kandidata koji su ispunjavali formalno-pravne uslove javnog oglasa:

Tatjana Alihodžić, Alija Nožić i Harisa Gološ.

 

Komisija je izbor kandidata za zasnivanje radnog odnosa u Kantonalnoj bolnici izvršila u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK-a (Službene novine HNK-a 4/19 i 5/19), Odlukom JU KB-a“Dr.Safet Mujić“ Mostar o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-6024/19 od 27.12.2019.godine, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te sadržajem javnog oglasa.

Komisija je izvršila bodovanje  kandidata na osnovu dostavljene dokumentacije, a koja se odnosi na radni staž na poslovima radnog mjesta koji se traže javnim oglasom.

Shodno navedenom kriteriju kandidatu Tatjani Alihodžić dodijeljeno je 0,4 boda na radni staž, dok kandidati Harisa Gološ i Alija Nožić nisu dostavile dokumentaciju za bodovanje istog.

 

Komisija je dana 27.09.2021.godine u 09:30 sati obavila  intervju sa imenovanim kandidatima.

Kandidatima su od strane komisije na intervju dodijeljeni slijedeći bodovi: Tatjana Alihodžić (60), Alija Nožić (59) i Harisa Gološ (59).

 

 

 

Bodovna rang lista:

Ran  Rang lista

Ime  Ime i  prezime

            kandidata

Radni staž

 

Intervju

 

Uku  Ukupan broj

          bodova

1.         1.

Dom T                 Tatjana Alihodžić

2mj.x0,20=0,4

60

1                  60,4

Mil      2.

          Ajla           Alija Nožić

///

59

108       59

3.

          Harisa Gološ

///

59

  59       59

 

Komisija je uputila prijedlog da se za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu servirka u Službi za tehničke poslove primi prvi kandidat sa rang liste, koji također po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK-a, ima pravo prednosti pri zapošljavanju.

 

Cijeneći gore navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

 

                           

 

Pouka o pravnom lijeku:

-Prigovor na Odluku o izboru kandidata može se podnijeti Upravnom odboru KB Mostar u roku od 8 (osam) dana od dana prijema Odluke.