broj: +387 (0)36 503 100

 

 

Odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos

Mostar,01.10.2021.

Broj:

 

U skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a 4/19,5/19), Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK („Narodne novine HNK-a 5/20“), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Odlukom o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima, a u vezi sa Javnim oglasom broj 01-1-4306-1/21 od 20.08.2021.godine za popunu upražnjenog radnog mjesta vodoinstalater u Službi za tehničke poslove na neodređeno vrijeme (1 izvršilac), nakon provedene procedure i dostavljenog Izvještaja Komisije, direktor JU KB „Dr.Safet Mujić“ Mostar donosi

                                                                        

 

                                                                           ODLUKU

                                                 o izboru kandidata za prijem u radni odnos                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                           

1.Za prijem u radni odnos  na neodređeno vrijeme, za radno mjesto vodoinstalater u Službi za tehničke poslove  izabran je  kandidat:

·         Damir Grebović

 

2.Imenovani se prima u radni odnos uz obavezni  probni rad u trajanju od 30 dana.

                                                                

3.Nakon što Odluka postane konačna sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu i utvrditi početak rada.

 

4.Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici KB Mostar.

                                                                                      

                                                                         

                                                                         Obrazloženje

 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar je dana 25.08.2021.godine na web stranici JU KB„Dr.Safet Mujić Mostar raspisala Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta vodoinstalater u Službi za tehničke poslove na neodređeno vrijeme (1 izvršilac).

 

Komisija imenovana Odlukom direktora broj 01-1-4306-5/21 od 13.09.2021.godine je na sastanku održanom dana 16.09.2021.godine pregledala jednu dostavljenu prijavu kandidata Damira Grebović.

 

Komisija je izbor kandidata za zasnivanje radnog odnosa u Kantonalnoj bolnici izvršila u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK-a (Službene novine HNK-a 4/19 i 5/19), Odlukom JU KB-a“Dr.Safet Mujić“ Mostar o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-6024/19 od 27.12.2019.godine, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te sadržajem javnog oglasa.

Komisija je izvršila bodovanje  kandidata koji je ispunjavao formalno-pravne uslove iz javnog oglasa na osnovu dostavljene dokumentacije, a koja se odnosi na radni staž.

Shodno navedenom kriteriju kandidatu Damiru Grebović je dodijeljeno  40,6 bodova na osnovu radnog staža.

Komisija je dana 27.09.2021.godine u 10:00 sati obavila  intervju sa imenovanim kandidatom.

Kandidatu je na intervjuu od strane komisije dodijeljeno 60 bodova, te pismenom testiranju 70 bodova.

Bodovna rang lista:

 

Ran  Rang lista

Ime  Ime i  prezime

            kandidata

Uku  Ukupan broj bodova

1.         1.

Doma                Damir Grebović

1       170,6 bodova ( 40,6 radni staž+60 intervju+70 pismeni test)

 

Komisija je izvršila bodovanje samo jednog prijavljenog kandidata, te bodovnu listu zajedno sa cjelokupnim materijalom proisteklim u njenom radu,  dostavila direktoru ustanove.

 

Cijeneći gore navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

 

 

 

 

 

Pouka o pravnom lijeku:

-Prigovor na Odluku o izboru kandidata može se podnijeti Upravnom odboru KB Mostar u roku od 8 (osam) dana od dana prijema Odluke.