broj: +387 (0)36 503 100

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Broj: 01-1-4807-05/21

Datum:19.10.2021.godine

 

Na osnovu člana 64.stav (1) tačka b, člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 01-1-4807/21 od 24.09.2021.godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-4807-04/21 od 08.10.2021.godine, u postupku javne nabavke usluge verifikacija medicinske opreme  , direktor donosi

 

ОDLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Ugovor za nabavku usluge u konkurentskom postupku nabavke, ”Nabavka usluge verifikacija medicinske opreme”  u vrijednosti od  13.370,00 KM bez uključenog PDV-a dodjeljuje se ponuđaču  verifikacioni laboratorij Verlab  d.o.o.Sarajevo  koji je dostavio prihvatljivu ponudu.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču verifikacioni laboratorij Verlab  d.o.o.Sarajevo  po proteku roka od 10  dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Služba za javne nabavke  .

 

Član 4.

Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba , istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Оbrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 01-1-4807/21 od 24.09.2021.godine .

Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog postupka javne nabavke za prikupljanje ponuda uz namjeru provođenja e-aukcije.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  iznosi 12.821,00 KM, predmet nabavke nije podijeljen na lotove.

Оbaviještenje o nabavci broj 40-7-2-64-3-97/21 zajedno sa tenderskom dokumentacijom objavljeno је na Portalu javnih nabavki dana 27.09.2021. godine.

Rok za prijem ponuda određen je za dan 08.10.2021.godine do 10:00 sati, javno otvaranje ponuda zakazano za 10:30 sati.

  Komisija za javnu nabavku imenovana Odlukom broj01-1-4807-01/21 od 28.09.2021.godine je blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu zaprimljenih  ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, te konstatovala da je blagovremeno zaprimljena ponuda ponuđača verifikacioni laboratorij Verlab d.o.o.Sarajevo, cijena ponude 13.370,00 KM bez PDV-a, broj ponude 0113/2021 od 05.10.2021.godine.

   Konstatovano je da ponuda ponuđača verifikacioni laboratorij Verlab d.o.o.Sarajevo zadovoljava eliminatorne kriterije određene tenderskom dokumentacijom.

   Sastavni dio ove odluke je zapisnik o ocijeni,pregledu i analizi  ponuda.

   Obzirom da je zaprimljena jedna ponuda, ugovorni organ nije proveo e-aukciju, što je u skladu sa Pravilnikom o provođenju e-aukcije, te je ugovor o nabavci dodjeljen imenovanom ponuđaču

 

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač verifikacioni laboratorij Verlab d.o.o.Sarajevo dostavio  ponudu  kao jedini zainteresovani ponuđači u ovom postupku javne nabavke, te mu se u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije  i dodjeljuje ugovor .

 

 

S obzirom  na navedeno, a  primjenom čl. 64, stav (1) tač.b. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

 

UPUTSTVO  O PRAVNOM LIJEKU:

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke  protiv оve odluke može izjaviti žalbu   ugovornom organu, najkasnije u roku od 5(pet) dana оd dana prijema ove odluke.