broj: +387 (0)36 503 100

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - rezervni dio MR

Na osnovu člana 21. stav 1(c), člana 64. stav 1(b) i člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke Upravnog odbora o odobrenju i provođenju postupka nabavke robe “Nabavka rezervnog dijela za MR” br.60/15 od 02.12.2015 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj:01-1-5168/15-04 od 31.12.2015.godine, nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabavke “Nabavka rezervnog dijela za MR”, ugovorni organ donosi

 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-1-5168/15-04 od 31.12.2015  godine i ugovor za javnu nabavku robe”Nabavka rezervnog dijala za MR”, dodjeljuje se ponuđaču “Medical” d.o.o”Mostar kao najbolje ocijenjenom ponuđaču, koji je za ponudio cijenu u  iznosu od  50.320,00 KM. 

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavitiće se na potpis izabranom ponuđaču “Medical” d.o.o.Mostar ,po proteku roka od 10 dana,računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje Ekonomsko finansijska služba ugovornog organa.

 

Član 4.

Оva odluka objavit će se na web-stranici www.kbmostar.ba , istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Оbrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom Upravnog odbora o odobrenju i provođenju postupka nabavke robe”Nabavka rezervnog dijela za MR” br.60/15 od 02.12.2015 godine. Јavna nabavka је provedena primjenom pregovaračkog postupka bez objave obavještenja u skladu sa čl.21.stav 1(c) s obzirom da se radi o nabavci rezervnog dijela za koji je jedina ovlaštena za područje BiH firma “Medical” d.o.o.Mostar (zaštita ekskluzivnih prava). Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  je50.320,00 КМ.

Komisija za provođenje postupka javne nabavke imenovana je Rješenjem direktora broj 01-1-5168/15-01 od 09.12.2015.godine. Postupak je proveden u III faze. Provođenje pregovaračkog postupka bez objave obavještenja istaknuto je na webstranici ugovornog organa uz istovremeno upućivanje poziva za dostavljanje zahtjeva za učešće ponuđaču “Medical” d.o.o.Mostar.

Nakon provedene faze predkvalifikacije u kojoj je utvrđeno da je ponuđač “Medical” d.o.o. Mostar jedini dostavio zahtjev za učešće ,te da ispunjava kvalifikacijske uslove u pogledu lične sposobnosti,sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti,ekonomske i finanasijske sposobnosti,kao i profesionalne i tehničke sposobnosti upućen  mu je poziv za dostavljanje početnih ponuda i vođenje pregovora.

Komisija je nakon roka za dostavljanje početnih ponuda pristupila otvaranju i analizi pristigle ponude ponuđača” Medical” d.o.o.Mostar i konstatovala da ista ispunjava uslove tražene od strane ugovornog organa i ista je ocijenjena je kao prihvatljiva ponuda, a što je bio i osnov za vođenje pregovora sa ponuđačem o pravnim, ekonomskim tehničkim aspektima ponude.Pregovori su izvršeni 28.12.2015.godine,a ispred ponuđača pregovorima je prisustvovao Mirsad Pehlić.Tokom pregovora komisija je detaljno upoznala ponuđača sa zahtjevima ugovornog organa  u cilju postizanja najpovoljnijih elemenata ugovora vezanog za predmet nabavke. Kriterij za odabir ponuđača je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.Nakon izvršenih pregovora ponuđač je pozvan da dostavi svoju konačnu ponudu.Rok za dostavljanje konačnih ponuda je 31.12.2015.godine.Komisija je nakon otvaranja  i analize konačne ponude konstatovala da ponuđač “Medical” d.o.o.Mostar, koji je jedini ovlašten za održavanje i servisiranje,te nabavku rezervnog dijela, a koji je predmet ove nabavke, ispunjava uslove tražene u zahtjevu za dostavljanje konačnih ponuda.Komisija je donijala jednoglasan zaključak i dala preporuku ugovornom organu da se ugovor o nabavci rezervnog dijela za MR dodijeli ponuđaču “Medical “d.o.o.Mostar sa cijenom u iznosu od 50.320,00 KM bez PDV-a.  U postupku ocijene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

S obzirom na navedeno,a primjenom odredbi navedenim u preambuli, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

 

Uputstvo o pravnom lijeku

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke protiv оve odluke može izjaviti žalbu ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana prijema ove odluke.