broj: +387 (0)36 503 100

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kancelarijski materijal

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka  a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 39/15 od 26.02.2015 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-01-5167/15-03 od 30.12.2015 godine, u postupku javne nabavke roba- nabavka kancelarijskog materijala i ostalog materijala, direktor donosi

 

Оdluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-1-5167/15-03  od   30.12.2015    godine i ugovor za javnu nabavku robe – kancelarijski materijal i ostali materijal, dodjeljuje se ponuđaču “IC Štamparija ”d.o.o Mostar, ponuda broj: 209-P/15   od  15.12.2015  godine, kao najbolje ocijenjenom  ponuđaču, koji ponudio ekonomski najpovoljniju ponudu u  iznosu od 23.555,27 KM bez PDV-a. 

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču“IC Štamparija”d.o.o Mostar, po proteku roka od 15  dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.

 

Član 4.

Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Оbrazloženje

Postupak  javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 39/15 od 26.02.2015 godine. Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  je 40.000,00 КМ. Оbavijest o nabavci broj:  40-7-1-37-3-51/15 poslana je na objavu dana  04.12.2015 godine, а objavljena је na Portalu javnih nabavki dana  04.12.2015 godine.  

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen sljedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabava):

  • "IC Štamparija" d.o.o Mostar
  • "Štamparija Fojnica" d.d. Fojnica
  • "Raster" d.o.o Mostar

 

Nakon objave obavještenja na portalu Javnih nabavki dana 04.12.2015 god., zahtjev za dostavu tenderskih dokumentacija dostavljen je ponuđačima koji su zatražili dostavu iste. Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom direktora broj: 01-1-5167/15-01 od  07.12.2015 godine. Komisija za javnu nabavku je  blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu prispjelih  ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

  • da su   pristigle 2 ponude.
  • da su blagovremeno zaprimljene  2 ponuda  i to ponuđača kako slijedi:
Naziv / ime ponuđača Ponuđena cijena
"R&S" d.o.o. Vogošća - Sarajevo 9.999,14 KM
"IC Štamparija" d.o.o. Mostar 23.555,27 KM
  • da su neblagovremeno zaprimljene 0  ponude.

Komisija je također utvrdila da je ponuda ponuđača “R&S” d.o.o  Vogošća- Sarajevo neprihvatljiva iz razloga  što je kod izjave iz čl.45.stav 1 tačka a) navedeno je da ponuđač zaokruži jednu ili više tačaka, a to nije u izjavi urađeno; također, ponuđač u svojoj ponudi stavio je potvrdu o usklađenosti s zahtjevima standarda DIN, iz koje se ne vidi da je ponuđač ovlašteni distibuter, odnosno nije navedeno da se radi o tonerima HP i CANON,a u tenderskoj dokumentaciji  pod tačkom 1.predmet nabavke-napomena je stavljena da ponuđači moraju obavezno ponuditi originalne i nove tonere, znači ne ekvivalent istih, te kod nacrta ugovora prodavac  je stavio da je ponuđač Kemal Selmanagić,a ne “R&S”d.o.o Vogošća-Sarajevo. U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač “IC Štamparija”d.o.o Mostar dostavio najpovoljniju ponudu prema kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda.

S obzirom  na navedeno,a  primjenom čl. 64, stav (1) tač.a . Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

 

Uputstvo o pravnom lijeku

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke  protiv оve odluke može izjaviti žalbu   ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana prijema ove odluke.