broj: +387 (0)36 503 100

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - revizorske usluge

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka  b , člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 39/15 od 26.02.2015 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-5113-3/15 od  30.12.2015  godine, u postupku javne nabavke revizorske usluge, direktor donosi

 

Оdluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-1-5113-3/15 od  30.12.2015  godine i ugovor za javnu nabavku revizorske usluge, dodjeljuje se ponuđaču Respekt d.o.o.Tuzla, kao najbolje ocijenjenom  ponuđaču, koji je ponudio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuce ponude u  iznosu od 9000,00 KM. 

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču Respekt d.o.o.Tuzla , po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.

 

Član 4.

Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba , istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Оbrazloženje

Postupak  javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:  39/15 od 26.02.2015 godine. Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  je 9.200,00 КМ. Оbavijest o nabavci broj: 40-7-2-36-3-50/15 poslana je na objavu dana 03.12.2015 godine, а objavljena је na Portalu javnih nabavki dana  03.12.2015 godine. Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen sljedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki):

  • BHD BH Sarajevo
  • Respekt d.o.o.Tuzla
  • Revik d.o.o Sarajevo

Nakon objave obavještenja na portalu Javnih nabavki dana 03.12.2015 god., zahtjev za dostavu ponuda proslijeđen je putem pošte slijedećim ponuđačima:

  • Confida Revizija Banja Luka
  • BDO d.o.o.Mostar
  • Revizija Revita d.o.o. Cazin 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom direktora broj: 01-1-5113-1/15 od  02.12.2015  godine. Komisija za javnu nabavku je  blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu prispjelih  ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

  • da su pristigle 3 ponude.
  • da su blagovremeno zaprimljene  3 ponude  i to ponuđača kako slijedi:
Naziv / ime ponuđača Ponuđena cijena
Respekt d.o.o.Tuzla 9000,00 KM
Revizija Revita d.o.o.Cazin 10.000,00 KM
Revik d.o.o.Sarajevo 9.200,00 KM
  • da je  neblagovremeno zaprimljene 0  ponuda.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije. Nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju konstatovano je da su ponude ponuđača ocijenjene prihvatljivim u smislu ispunjavanja uslova za kvalifikaciju traženih u zahtjevu za dostavu ponuda,  i po kriteriju najniža rangirani kako slijedi: 

Naziv / ime ponuđača Ponuđena cijena
Respekt d.o.o.Tuzla 9000,00 KM
Revik d.o.o.Sarajevo 9.200,00 KM
Revizija Revita d.o.o.Cazin 10.000,00 KM

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila, te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač Respekt d.o.o.Tuzla dostavio najpovoljniju ponudu prema kriteriju najniža cijena. S obzirom  na navedeno,a  primjenom čl. 64, stav (1) tač.b. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

 

Uputstvo o pravnom lijeku

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke protiv ove odluke može izjaviti žalbu ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.