broj: +387 (0)36 503 100

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - popravka videobronhoskopa

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama , čl. 23. i 39. Pravilnika o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 4/16 od 12.04.2016. godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-1458/16-3 od  27.06.2016. godine, u postupku javne nabavke usluge - popravka kvara na videobronhoskopu, direktor donosi

 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku, broj: 01-1-1458/16-3 od  27.06.2016.godine i ugovor za javnu nabavku usluge-popravka kvara na videobronhoskopu, dodjeljuje se ponuđaču OLYMPUS BH d.o.o. Sarajevo, ponuda broj: OBHS-16/16 od 20.06.2016. godine, kao najbolje ocijenjenom  ponuđaču, koji je ponudio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuce ponude u  iznosu od 26.737,60 KM. 

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču OLYMPUS BH d.o.o. Sarajevo, po proteku roka od 10  dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.

 

Član 4.

Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Оbrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 4/16 od 12.04.2016. godine. Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а je 30.000,00 КМ. Оbavijest o nabavci broj: 40-7-2-11-3-23/16 poslana je na objavu dana  14.06.2016. godine, а objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 14.06.2016. godine. 

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen sljedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabava):

  • STEPMED d.o.o.Banja Luka
  • SEDŽAN INŽINJERING d.o.o.Vogošća
  • OLYMPUS BH  d.o.o. Sarajevo 

Nakon objave obavještenja na portalu Javnih nabavki dana 14.06.2016. godine zahtjev za dostavu ponuda nije zatražio nijedan ponudač. Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom direktora broj: 01-01-1458/16-1 od  15.06.2016.  godine. Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu prispjele  ponude, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

  • da je  pristigla 1 ponuda.
  • da je blagovremeno zaprimljeno  1 ponuda  i to ponuđača kako slijedi:
Naziv / ime ponuđača Ponuđena cijena
OLYMPUS BH d.o.o. Sarajevo 26.737,60 KM
  • da su neblagovremeno zaprimljene 0  ponude.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač OLYMPUS BH d.o.o. Sarajevo dostavio ponudu  kao jedini zainteresovani ponuđač u ovom postupku javne nabavke,te mu se u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije  i dodjeljuje ugovor. S obzirom  na navedeno,a  primjenom čl. 64, stav (1) tač.b. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

 

Uputstvo o pravnom lijeku

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke protiv ove odluke može izjaviti žalbu ugovornom organu, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.