broj: +387 (0)36 503 100

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - materijal za čišćenje

Na temelju člana 64. stav (1) tačka  a , člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama  u postupku javne nabavke  Materijala za čišćenje za potrebe KB “Dr Safet Mujić” Mostar i na osnovu Plana o javnim nabavkama KB “ Dr. Safet Mujić “ Mostar za 2016 godinu, direktor KB donosi

 

Оdluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponuda  Komisije za javne nabavke, broj: 01-1-2804-3/16 od 20.07.2015  godine i ugovor za javnu nabavku Materijala za čišćenje za potrebe KB “Dr Safet Mujić” Mostar  , dodjeljuje se ponuđaču  Eurosan  doo , ponuda broj: 19/07/16, od 15.07.2016 godine,koji je ponudio 39.845,60 КМ bez uključenog PDV-a  kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavki dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču  Eurosan doo, po proteku roka od 10  dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.

 

Član 4.

Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba  , istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Оbrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:  13/16  оd 12.01.2016 godine. Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а do  40.000,00 КМ. Оbavijest o nabavki broj: 40-7-1-17-3-29/16 poslata je na objavu dana  08.07.2016 godine, а objavljena је na Portalu javnih nabavki dana  08.07.2016 godine. 

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen sljedećem ponuđaču (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabava):

  • INTER-COM DOO ZENICA
  • EUROSAN DOO MOSTAR
  • KECKAN  DOO BANJA LUKA
  • ANTONIO COMMERC DOO MOSTAR

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01-1-2804-02/16 od  08.07.2016  godine. Komisija za javnu nabavku dostavila је dana 18.07.2016  godine zapisnik sa otvaranja ponude  broj: 01-01-2804/16  od 18.07.2016  godine, zapisnik o ocjeni ponuda 01-01-2804-03/16   u postupku javne nabavke materijala za čišćenje za potrebe   KB “Dr Safet Mujić” Mostar.

U postupku pо zapisniku sa otvaranja ponuda је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponude i оcjenu prispjele  ponude, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

  • da je  pristigla jedna  ponuda.
  • da je blagovremeno zaprimljena  1 ponuda.
  • da su neblagovremeno zaprimljene 0  ponude.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije. Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđačj najbolje ocijenjen zbog: 

KRITERIJ -  Najniže cijene, kako slijedi:

Naziv / ime ponuđača Ponuđena cijena
Eurosan d.o.o. Mostar 39.845,60 КМ

Iz navedenog razloga , primjenom Člana 64, stav (1) tačka a Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Uputstvo o pravnom lijeku

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke protiv ove odluke može izjaviti žalbu ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.