broj: +387 (0)36 503 100

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka hemikalija LOT4

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 04/16 od 12.04.2016 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-2806/16-02 od 07.09.2016 godine, u postupku javne nabavke roba- nabavka hemikalija, direktor donosi

 

Оdluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-1-2806/16-02 od  07.09.2016  godine i ugovor za javnu nabavku robe –hemikalija(lot 4), dodjeljuje se ponuđaču „Derby Trade“ d.o.o Brčko, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču, koji je dobio najvisi broj bodova (100) i  ponudio cijenu u  iznosu od 680,00KM bez PDV-a. 

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču “Derby Trade”d.o.o Brčko, po proteku roka od 15  dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.

 

Član 4.

Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Оbrazloženje

Postupak  javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:  04/16 od 12.04.2016 godine. Јavna nabavka је provedena putem  Otvorenog postupka za dostavu ponuda sa objavom na portalu javnih nabavki. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  je 100.000,00КМ. Оbavijest o nabavci broj: br.40-1-1-19-3-31/16 od poslana je na objavu dana  08.06.2016 godine, а objavljena је na Portalu javnih nabavki dana  08.06.2016 godine. Nakon objave obavještenja na portalu Javnih nabavki dana 08.06.2016 god., ponuđači su preuzeli tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki. Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom direktora broj: 01-1-2806/16-02 od  08.08.2016  godine.

 Komisija za javnu nabavku je  blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu prispjelih  ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

  • da su   pristigla 1  ponuda.
  • da su  blagovremeno zaprimljena 1  ponuda  i to ponuđača kako slijedi:
Naziv / ime ponuđača Ponuđena cijena
„Derby Trade“ d.o.o Brčko 680,00 KM
  • da su neblagovremeno zaprimljene 0  ponude.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač„Derby Trade”d.o.o Brčko dostavio najpovoljniju ponudu prema kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda. S obzirom  na navedeno,a  primjenom čl. 64, stav (1) tač.a. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

 

Uputstvo o pravnom lijeku

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke protiv ove odluke može izjaviti žalbu ugovornom organu, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.