broj: +387 (0)36 503 100

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - magacin (LOT11 materijal za bolničku kuhinju)

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 04/16 od 12.04.2016 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-3633-3/16 od 17.10.2016  godine, u postupku javne nabavke robe - potrošni materijal magacina ugovorni organ donosi

 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Ugovor za nabavku robe u otvorenom postupku  nabavke, ”Nabavka potrošnog materijala magacina (LOT 11- materijal za bolničku kuhinju) ” u vrijednosti od 1.270,00 KM bez uključenog PDV-a  dodjeljuje se ponuđaču Intercom d.o.o.Zenica koji je dostavio prihvatljivu ponudu.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču “Intercom d.o.o. Zenica.”, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.

 

Član 4.

Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba , istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Оbrazloženje

Postupak  javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka  javne nabavke broj:  04/16 od 12.04.2016 godine. Јavna nabavka је provedena putem otvorenog postupka za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  je 100.000,00 КМ. Оbavijest o nabavci broj: 40-1-1-25-3-39/16 objavljena je dana 07.09.2016 godine  na Portalu javnih nabavki. Nakon objave obavještenja na portalu Javnih nabavki dana 07.09.2016 god., ponuđači su preuzeli tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki. Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom direktora broj: 01-1-3633/16-1 od  23.09.2016  godine.

Komisija za javnu nabavku je  blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu pristigle ponude  za Lot 11- materijal za bolničku kuhinju, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

  • da je  pristigla 1 ponuda,
  • da je blagovremeno zaprimljena  1 ponuda  i to ponuđača kako slijedi:
Naziv / ime ponuđača Ponuđena cijena
Intercom d.o.o.Zenica 1.270,00 KM 
  • da su  neblagovremeno zaprimljene 0  ponuda.

Komisija za javnu nabavku je izvršila otvaranje,pregled i evaluaciju pristigle ponuda i utvrdila da pristigla ponuda zadovoljava eliminatorne kriterije (cijena ponude i rok plaćanja) određene tenderskom dokumentacijom. U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač Intercom d.o.o.Zenica dostavio ponudu  kao jedini zainteresovani ponuđač u ovom postupku javne nabavke,te mu se u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije  i dodjeljuje ugovor. S obzirom  na navedeno,a  primjenom čl. 64, stav (1) tač.a. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

 

Uputstvo o pravnom lijeku

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke protiv оve odluke može izjaviti žalbu ugovornom organu, najkasnije u roku od 10 (deset) dana оd dana prijema ove odluke.