broj: +387 (0)36 503 100

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

Na temelju člana 64. stav (1) tačka  a , člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama  u postupku javne nabavke povrća za potrebe KB “Dr Safet Mujić” Mostar i na osnovu Plana o javnim nabavkama KB “ Dr. Safet Mujić “ Mostar za 2016 godinu, direktor KB donosi


ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača


Član 1.

Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponuda  Komisije za javne nabavke, broj: 01-1-4584-3/16 od 17.11.2016  godine i ugovor za javnu nabavku povrća  za potrebe KB “Dr Safet Mujić”Mostar  , dodjeljuje se ponuđaču  TPDC „ Sarajevo“ dd , ponuda broj:  2380 od 10.11.2016 godine,koji je ponudio 9.374,50 КМ bez uključenog PDV-a  kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.


Član 2.
Prijedlog ugovora o nabavki dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču  TPDC „ Sarajevo“ dd , po proteku roka od 10  dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.


Član 3.
Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.


Član 4.
Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba  , istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.


Član 5.
Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.


Оbrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:  07/16  оd 12.01.2016 godine. Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а do  15.000,00 КМ. Оbavijest o nabavki broj: 40-7-1-31-3-52/16 poslata je na objavu dana  04.11.2016 godine, а objavljena је na Portalu javnih nabavki dana  04.11.2016 godine.


Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen sljedećem ponuđaču (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabava):

  • Ponuđaču:  Eco- Line    Vrapčići
  • Ponuđaču :  Agriplod     Stolac
  • Ponuđaču : Trešnjo Produkt    Buna
  • Ponuđaču: TPDC „ Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo


Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01-1-4584-02/16 od  08.11.2016  godine. Komisija za javnu nabavku dostavila је dana 18.11.2016  godine zapisnik sa otvaranja ponude  broj: 01-01-4584/16  od 14.11.2016  godine, zapisnik o ocjeni ponuda 01-01-4584-03/16  od 17.11.2016 godine  u postupku javne nabavke povrća  za potrebe   KB “Dr Safet Mujić” Mostar U postupku pо zapisniku sa otvaranja ponuda је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponude i оcjenu prispjele  ponude, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

  • da su  pristigle  dvije  ponude.
  • da su  blagovremeno zaprimljene  2 ponuda.
  • da su neblagovremeno zaprimljene 0  ponude.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđačj najbolje ocijenjen zbog:


KRITERIJ -  Najniže cijene, kako slijedi:

Naziv / ime ponuđača Ponuđena cijena
TPDC „ Sarajevo“ dd 9.374,50 КМ
ECO-LINE“d.d. 19.064,00 КМ

Iz navedenog razloga , primjenom Člana 64, stav (1) tačka a Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.


UPUTSTVO  O PRAVNOM LIJEKU:


Protiv оve odluke može се izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana prijema ove odluke.