broj: +387 (0)36 503 100

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka motornog goriva

Na osnovu člana 64.stav (1) tačka b, člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.02/17 od 27.02.2017.godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-3346/17-3 od 15.08.2017.godine,u postupku javne nabavke robe –motorno gorivo, direktor donosi

 

ОDLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Ugovor za nabavku robe u konkurentskom postupku nabavke, ”Nabavka motornog goriva”  u vrijednosti od  21.584,00  KM  bez uključenog PDV-a  dodjeljuje se ponuđaču Hifa d.o.o. Tešanj koji je dostavio prihvatljivu ponudu.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču  Hifa d.o.o. Tešanj, po proteku roka od 15  dana, računajući od dana kada su ponuđači оbaviješteni о izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.

 

Član 4.

Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba  , istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Оbrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 02/17 od 27.02.2017. godine.

Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  iznosi 17.000,00 KM.

Оbavijest o nabavci broj:40-7-1-26-3-37/17 zajedno sa tenderskom dokumentacijom objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 21.07.2017. godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom direktora broj: 01-1-3346/17-1 od  26.07.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu zaprimljenih  ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

- da su blagovremeno zaprimljene  2 ponude  i to ponuđača kako slijedi:

 

·         Hifa  d.o.o. Tešanj koji je ponudio cijenu u iznosu od 22.720,00  sa  popustom od 5 % (21.584,00 KM)

·         Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo koji je ponudio cijenu u iznosu 22.730,00  sa popustom od  3% (22.048,10 KM)

 

Komisija za javnu nabavku je izvršila otvaranje,pregled i evaluaciju pristiglih ponuda i utvrdila da iste  zadovoljavaju eliminatorne kriterije određene tenderskom dokumentacijom.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač Hifa d.o.o.Tešanj  dostavio prihvatljivu ponudu,te mu se u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije  i dodjeljuje ugovor .

 

S obzirom  na navedeno,a  primjenom čl. 64, stav (1) tač.b. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

    

    UPUTSTVO  O PRAVNOM LIJEKU:

 

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke  protiv оve odluke može izjaviti žalbu   ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana prijema ove odluke.