broj: +387 (0)36 503 100

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača-IT potrošnog materijala

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka  b , člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 03/17 od 27.02.2017 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-01-3438/17-04  od 05.09.2017  godine, u postupku javne nabavke roba- nabavka IT potrošnog materijala, direktor donosi


ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača


Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-1-3438/17-04 od  05.09.2017  godine i ugovor za javnu nabavku robe –IT potrošnog materijala, dodjeljuje se ponuđaču“Elur”d.o.o Kiseljak, kao najbolje ocijenjenom  ponuđaču, koji je ponudio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuce ponude u  iznosu od 8.571,20KM.


Član 2.
Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču “Elur”d.o.o Kiseljak , po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.


Član 3.
Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.


Član 4.
Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba , istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.


Član 5.
Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.


Оbrazloženje


Postupak  javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:  03/17 od 27.02.2017 godine. Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  je 12.000,00 КМ. Оbavijest o nabavci broj: 40-7-1-28-3-39/17 poslana je na objavu dana 01.08.2017 godine, а objavljena је na Portalu javnih nabavki dana  01.08.2017 godine. Nakon objave obavještenja na portalu Javnih nabavki.ponuđači su putem stanice EJN, preuzeli tendersku dokumentaciju. Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom direktora broj: 01-01-3438/17-01 od  03.08.2017  godine. Komisija za javnu nabavku je  blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu prispjelih  ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

  • da su  pristigle 2 ponude.
  • da su blagovremeno zaprimljene  2 ponude  i to ponuđača kako slijedi:

 

Naziv / ime ponuđača Ponuđena cijena
“Wizard Computer”Mostar 14.040,00KM
Sa popustom cijena
12.000,00 KM
“Elur”d.o.o Kiseljak 8.571,20KM
  • da je  neblagovremeno zaprimljene 0  ponuda.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač “Elur”d.o.o Kiseljak, dostavio najpovoljniju ponudu prema kriteriju najniža cijena,te dostavio na zahtjev ugovornog organa, pojašnjenje neprirodno niske ponude, koja je od strane ugovornog organa opravdana, odnosno ponuđena roba zadovoljava u potpunosti potrebe ugovornog organa. S obzirom  na navedeno,a  primjenom čl. 64, stav (1) tač.b. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.


UPUTSTVO  O PRAVNOM LIJEKU:


Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke  protiv оve odluke može izjaviti žalbu   ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana prijema ove odluke.