broj: +387 (0)36 503 100

Ugovor za javnu nabavku robe-dezinfekciona sredstva(LOT10)

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 03/17 od 27.02.2017 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-4234/17 od 23.10.2017 godine, u postupku javne nabavke roba- nabavka dezinfekcionih sredstava, direktor donosi


ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača


Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-1-4234/17-03 od  23.10.2017  godine i ugovor za javnu nabavku robe –dezinfekcionih sredstava (lot 10), dodjeljuje se ponuđaču „Semikem“ d.o.o Sarajevo, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču, koji je ponudio cijenu u  iznosu od 1.881,00KM bez PDV-a.


Član 2.
Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču “Semikem”d.o.o Sarajevo, po proteku roka od 15  dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.


Član 3.
Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.


Član 4.
Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.


Član 5.
Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.


Оbrazloženje


Postupak  javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:  03/17 od 27.02.2017 godine. Јavna nabavka је provedena putem  Otvorenog postupka za dostavu ponuda sa objavom na portalu javnih nabavki. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  je 40.000,00КМ. Оbavijest o nabavci broj: br.40-7-1-32-3-45/17 od poslana je na objavu dana  28.09.2017 godine, а objavljena је na Portalu javnih nabavki dana  28.09.2017godine. Nakon objave obavještenja na portalu Javnih nabavki  ponuđači su preuzeli tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki. Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom direktora broj: 01-1-4234/17 od  02.10.2017  godine.
Komisija za javnu nabavku je  blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu prispjelih  ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

  • da su   pristigle 3 ponuda.
  • da su  blagovremeno zaprimljene  3  ponuda  i to ponuđača kako slijedi:
Naziv / ime ponuđača Ponuđena cijena
„Semikem“ d.o.o Sarajevo 1.881,00KM
„Spektrolab“d.o.o Banja Luka 1.710,00KM
„Derby Trade“d.o.o Brčko 2.413,00KM
  • da su neblagovremeno zaprimljene 0  ponude.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač„ Semikem”d.o.o Sarajevo dostavio najpovoljniju ponudu prema kriteriju najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.Ponuda ponuđača”Spektrolab”d.o.o Banja Luka nije prihvatljiva za ugovorni organ, s obzirom da je tačka 2.1.tenderske dokumentacije stavljena napomena da je potrebno dostaviti ono sredstvo koje je isključivo registrovano kao  medicinsko sredstvo, a ponuđač “Spektrolab”d.o.o Banja Luka ponudio je sredstva koja nisu registrovana ili su u procesu registracije.
S obzirom  na navedeno,a  primjenom čl. 64, stav (1) tač.a. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.


      UPUTSTVO  O PRAVNOM LIJEKU:


Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke  protiv оve odluke može izjaviti žalbu   ugovornom organu, najkasnije u roku od 5  (pet ) dana оd dana prijema ove odluke.