broj: +387 (0)36 503 100

Ugovor o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka prehrambenih namirnica za bolničku kuhinju (Šećer i slatki program - LOT6)

Na osnovu člana 64.stav (1) tačka b, člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.02/17 od 27.02.2017.godine i Preporuke  Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-4518-3/17 od 21.11.2017.godine,u postupku javne nabavke robe – prehrambene namirnice za bolničku kuhinju ( LOT 6- Šećer i slatki program ), direktor donosi


ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača


Član 1.
Ugovor za nabavku robe u otvorenom  postupku nabavke, ”Nabavka prehrambenih namirnica za bolničku kuhinju  (LOT 6- Šećer i slatki program)”  u vrijednosti od  8.437,995 KM  bez uključenog PDV-a  dodjeljuje se ponuđaču “MEGA-MARKT” d.o.o. Mostar koji je dostavio prihvatljivu ponudu.


Član 2.
Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču  “MEGA-MARKT” d.o.o. Mostar, po proteku roka od 10  dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.


Član 3.
Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.


Član 4.
Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba  , istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.


Član 5.
Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.


Оbrazloženje


Postupak javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 02/17 od 27.02.2017. godine. Јavna nabavka је provedena putem otvorenog postupka za dostavu ponuda.Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  iznosi 52.000,00 KM. Оbavijest o nabavci  broj: 40-1-1-35-3-49/17 objavljena је zajedno sa tenderskom dokumentacijom na Portalu javnih nabavki  dana  12.10.2017. godine. Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom direktora broj: 01-1-4518-1/17 od  13.10.2017.godine. Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu prispjele  ponude za LOT 6, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

  • da je  blagovremeno zaprimljena 1 ponuda i to ponuđača  “MEGA-MARKT” d.o.o. Mostar sa ponuđenom cijenom  8.437,995  KM,
  • da su neblagovremeno zaprimljene 0  ponude.

Komisija za javnu nabavku je izvršila otvaranje,pregled i evaluaciju pristigle ponude i utvrdila da pristigla ponuda zadovoljava eliminatorne kriterije određene tenderskom dokumentacijom. U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač  “MEGA-MARKT” d.o.o. Mostar  dostavio ponudu  kao jedini zainteresovani ponuđač u ovom postupku javne nabavke,te mu se u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije  i dodjeljuje ugovor. S obzirom  na navedeno,a  primjenom čl. 64, stav (1) tač.b. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.


UPUTSTVO  O PRAVNOM LIJEKU:


Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke  protiv оve odluke može izjaviti žalbu   ugovornom organu, najkasnije u roku od 10 (deset) dana оd dana prijema ove odluke.