broj: +387 (0)36 503 100

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Kancelarijski i ostali materijal

Na temelju člana 64. stav (1) tačka  a , člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama  u postupku javne nabavke kacelarijskog materijala i ostalog materijala   za potrebe KB “Dr Safet Mujić” Mostar i na osnovu Plana o javnim nabavkama KB “ Dr. Safet Mujić “ Mostar za 2017 godinu, direktor KB donosi


ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača


Član 1.
Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponuda  Komisije za javne nabavke, broj: 01-1-35/18 od 24.01.2018  godine i ugovor za javnu nabavku  kacelarijskog materijala i ostalog materijala  za potrebe KB “Dr Safet Mujić”Mostar, dodjeljuje se ponuđaču “Ic štamparija” d.o.o Mostar , ponuda broj: 12-P/18 , od 12.01..2018  godine,koji je ponudio  20.551,18 КМ bez uključenog PDV-a  kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.


Član 2.
Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču “Ic štamparija”d.o.o Mostar, po proteku roka od 10 dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.


Član 3.
Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.


Član 4.
Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba  , istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.


Član 5.
Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.


Оbrazloženje


Postupak javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 10 /17 оd 27.02.2017 godine. Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog  postupka  za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а do  32.000,00 КМ. Оbavijest o nabavki broj: 40-7-1-2-3-2/18 poslata je na objavu dana  05.01.2018 godine, а objavljena је na Portalu javnih nabavki dana  05.01.2018 godine. Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01-1-35/18 od  05.01.2018  godine. Komisija za javnu nabavku dostavila је dana 15.01.2018  godine zapisnik sa otvaranja ponude  broj: 01-01-35/18  , zapisnik o ocjeni ponuda 01-01-35/18 od 24.01.2018  u postupku javne nabavke   kacelarijskog materijala i ostalog materijala za KB “Dr Safet Mujić” Mostar. U postupku pо zapisniku sa otvaranja ponuda је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponude i оcjenu prispjele  ponude, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

  • da su    pristigle 3   ponude.
  • da je  blagovremeno zaprimljeno  3 ponude.
  • da su  za kvalifikaciju ispravne 2 ponude , neispravna  1 ( jedna) ponuda .

Ponuda ponuponuđača “ Defter” d.o.o Sarajevo se odbacuje na osnovu člana. 68. stav 1 zakona o Javnim nabavkama iz razloga jer navedeni ponuđač nije dostavio potpune dokaze tražene Tenderskom dokumentacijom. U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije. Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.
Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđačj najbolje ocijenjen zbog:

 

KRITERIJ -  Najniže cijene, kako slijedi:

Naziv / ime ponuđača Ponuđena cijena
“ Ic štamparija” doo Mostar 20.551,18 KM

 

Iz navedenog razloga , primjenom Člana 64, stav (1) tačka a Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.


UPUTSTVO  O PRAVNOM LIJEKU:


Protiv оve odluke može се izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana prijema ove odluke.