broj: +387 (0)36 503 100

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT25

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 03/17 od 27.02.2017 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-4517/17 od 16.02.2018 godine, u postupku javne nabavke roba- nabavka reagnsa, direktor donosi


ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača


Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-1-4517/17-03 od  16.02.2018  godine i ugovor za javnu nabavku robe –reagensi  (lot 25), dodjeljuje se ponuđaču „Ena“ d.o.o  Sarajevo kao najbolje ocijenjenom ponuđaču, koji je dobio najvisi broj bodova (100) i  ponudio cijenu u  iznosu od 2.503,00KM bez PDV-a.


Član 2.
Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču “Ena”d.o.o Sarajevo po proteku roka od 15  dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.


Član 3.
Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.


Član 4.
Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. Stav (6) Zakona o javnim nabavkama.


Član 5.
Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. Stav (2) Zakona o javnim nabavkama.


Оbrazloženje


Postupak  javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:  03/17 od 27.02.2017 godine. Јavna nabavka је provedena putem  Otvorenog postupka za dostavu ponuda sa objavom na  ortal javnih nabavki. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  je 984.000,00КМ. Оbavijest o nabavci broj: br.40-1-1-36-3-50/17 od poslana je na objavu dana 26.10.2017 godine, а objavljena је na Portalu javnih nabavki dana  26.10.2017 godine. Nakon objave obavještenja na portalu Javnih nabavki dana 26.10.2017 god., ponuđači su preuzeli tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki. Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom direktora broj: 01-1-4517/17-02od  01.12.2017  godine. Komisija za javnu nabavku je  blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu prispjelih  ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

  • da su  pristigle 3  ponude.
  • da  su blagovremeno zaprimljene  3  ponuda  i to ponuđača kako slijedi:
Naziv / ime ponuđača Ponuđena cijena
„Semikem“d.o.o Sarajevo 1.738,00KM
„Ena“ d.o.o Sarajevo 2.503,00KM
„Broma Bel“d.o.o Banja Luka 3.863,00KM
  • da su neblagovremeno zaprimljene 0  ponude.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Kod lota 25 zatražena je dostava uzorka od ponuđača“Semikem“d.o.o Sarajevo, te je utvrđeno da roba ne odgovara traženoj.Naime, dostavljena roba ulje vazelina, a traženo Imerziono ulje Typ F Olympus. Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač „Ena” d.o.o Sarajevo  dostavio najpovoljniju ponudu prema kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda,te dostavljeni uzorak odgovara traženoj robi tenderskom dokumentacijom. S obzirom  na navedeno,a  primjenom čl. 64, stav (1) tač.a. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.


      UPUTSTVO  O PRAVNOM LIJEKU:


Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke  protiv оve odluke može izjaviti žalbu   ugovornom organu, najkasnije u roku od 10  (deset ) dana оd dana prijema ove odluke.