broj: +387 (0)36 503 100

Odluka o pokretanju Plana nabavke za 2015.

Na osnovu člana 18. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH, broj 39/14) , člana 27. Pravilnika o javnim nabavkama ustanove, Odluke o usvajanju Plana nabavke ustanove za 2015 godinu broj 39/15 od 26.02.2015 i člana 57. Poslovnika o radu Upravnog odbora, Upravni odbor  u nastavku  5.sjednice   održane dana  26. 02. 2015.  godine ,donio je

ODLUKU

o odobrenju i provođenju postupka nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba, usluga i radova  odobrenih Planom nabavke za 2015 godinu za RMC „ Dr. Safet Mujić „ Mostar

Član 1.

Upravni odbor  potvrđuje da je usvojio Plan nabavke roba,usluga i radova  za 2015 godinu  za potrebe rada i poslovanja RMC „ Dr. Safet Mujić „ Mostar , sa predloženim izmjenama. Plan nabavke je tehnički napravljen posebno za sekundarni  i primarni dio RMC „ Dr. Safet Mujić“ Mostar jer je u toku postupak sudske registracije pravnih sljednika RMC Mostar.

Član 2.

Upravni odbor ovom odlukom odobrava  provođenje postupka javne nabavke za svaku pojedinačno naznačenu robu ,uslugu i radove iz odobrenog Plana  kako slijedi:

SEKUNDARNI DIO

R.br

Predmet nabavke

Procijenjena vrijednost

Vrsta postupka

Izvor finansiranja

ROBE

1. 

Nabavka goriva

33.000

Otvoreni

Sopstvena sred.

2. 

Nabavka sitnog inventara

60.000

Otvoreni

Sopstvena sred.

3. 

Nabavka IT opreme hardver

172.000

Otvoreni

Sopstvena sred.

4.

Nabavka  antivirusnog sistema

10.000

Pregovarački

Sopstvena sred.

5. 

Nabavka namirnica  za kuhinju

55.000

Otvoreni

Sopstvena sred.

6. 

Nabavka mesa

26.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

7. 

Nabavka hljeba

15.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

8. 

Nabavka povrća

22.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

9. 

Nabavka lož ulja

75.000

Otvoreni

Sopstvena sred.

10. 

Nabavka plina za zagrijavanje prostora

154.000

Otvoreni

Sopstvena sred.

11. 

Nabavka kancelarijskog i ostalog mat.

20.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

12. 

Nabavka medicinskih obrazaca

40.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

13. 

Nabavka P.M.magacina

100.000

Otvoreni

Sopstvena sred.

14. 

Nabavka sredstava za higijenu

25.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

15. 

Nabavka materij.za čišćenje

40.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

16. 

Nabavka stalnih sredstava

300.000

Zavisno od vrijednosti predmetne nabavke

Sopstvena sred.

17. 

Nabavka kisika

50.000

Otvoreni

Sopstvena sred.

18. 

Nabavka namještaja i ostale opreme

100.000

Otvoreni

Sopstvena sred.

19. 

Nabavka vozila

55.000

Otvoreni

Sopstvena sred.

20. 

Nabavka lijekova

1.100.000

Otvoreni

Sopstvena sred.

21. 

Nabavka P.M. za apoteku

1.400.000

Otvoreni

Sopstvena sred.

22. 

Nabavka  dez. sredstava za op. Sale

90.000

Otvoreni

Sopstvena sred.

23. 

Nabavka hemikalija

97.000

Otvoreni

Sopstvena sred.

24. 

Nabavka reagensa

900.000

Zavisno od vrijednosti nabavke

Sopstvena sred.

25. 

Nabavka P.M. –IT

14.300

Konkurentski

Sopstvena sred.

26. 

Nabavka potrošnog materijala za transfuzijski centar

32.000

Pregovarački

Sopstvena sred.

USLUGE 

27.

Usluge održavanja građevina

30.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

28. 

Usluge održavanja S.S

200.000

Zavisno od vrijed. Usluge

Sopstvena sred.

29. 

Usluge održavanja auta

20.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

30. 

Usluge održavanja  IT opreme

177.000 

Pregovarački u više dijelova

Sopstvena sred.

31. 

Usluge zbrinjavanja medicinskog odpada

15.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

32. 

Usluge fiksne telefonije

30.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

33. 

Usluge mobilne telefonije

4.000

Direktni

Sopstvena sred.

34. 

Usluge izrade projekata

50.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

35.

Usluge održavanja liftova

22.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

36.

Usluge registracije auta

5.000

Direktni

Sopstvena sred.

37.

Usluge osiguranja vozila

2.500

Direktni

Sopstvena sred.

38.

Usluge zdravstvene

7.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

39.

Usluge revizije

9.200

Konkurentski

Sopstvena sred.

40.

Advokatske usluge

22.000 

Konkurentski

Sopstvena sred.

41. 

Usluge osiguranja imovine

25.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

42. 

Usluge kolektivnog osiguranja  zaposlenika 

34.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

43. 

Bankarske usluge

10.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

44.

Usluge GPS

4.000

Direktni

Sopstvena sred.

45.

Usluge održavanja klima

31.500

Konkurentski

Sopstvena sred.

46.

Usluge prekoračenja na tekućem računu

50.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

47. 

Usluge brze pošte

2.000

Direktni

Sopstvena sred.

RADOVI

1.

Adaptacija prostorije za medicinski otpad

55.000

Konkurentski postupak

Sopstvena sred.

PRIMARNI DIO

R.br

Predmet nabavke

Procijenjena vrijednost

Vrsta postupka

Izvor finansiranja

ROBE

1.

Nabavka goriva

60.000

Otvoreni

Sopstvena sred.

2.

Nabavka sitnog inventara

20.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

3. 

Nabavka IT opreme hardver

20.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

4. 

Nabavka IT  opreme sofvera

20.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

5. 

Nabavka lož ulja

100.000

Otvoreni

Sopstvena sred.

6. 

Nabavka kancelarijskog materijala

10.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

7. 

Medicinskog materijala

20.000

Konkurenstki

Sopstvena sred.

8. 

Nabavka P.M.magacina

50.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

9. 

Nabavka materij.za čišćenje

15.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

10. 

Nabavka sredstava za higijenu

10.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

11. 

Nabavka S.S.

10.000

Zavisno od vrijed.nabavke

Sopstvena sred.

12. 

Nabavka kisika

5.000

Direktni

Sopstvena sred.

13. 

Nabavka P.M-infor.

5.000

Direktni

Sopstvena sred.

14. 

Nabavka namještaja i ostale nemedicinske op.

10.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

15. 

Nabavka vozila

75.000

Otvoreni

Sopstvena sred.

16. 

Nabavka lijekova

75.000

Otvoreni

Sopstvena sred.

17. 

Nabavka P.M. apoteke

90.000

Otvoreni

Sopstvena sred.

18. 

Nabavka dezinfekcionih sred.

12.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

19. 

Nabavka hemikalija

20.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

20. 

Nabavka reagensa

45.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

USLUGE

21.

Usluge održ.građevina

100.000

Otvoreni

Sopstvena sred.

22. 

Usluge održavanja liftova

3.000

Direktni

Sopstvena sred.

23. 

Usluge održavanja S.S

49.000

Zavisno od vrijednosti usluge održavanja

Sopstvena sred.

24. 

Usluge održavanja auta

20.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

25. 

Usluge održavanja IT djela

30.000

Pregovarački u više djelova

Sopstvena sred.

26. 

Usluge registracije auta

4.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

27. 

Usluge osiguranja vozila

1.600

Direktni

Sopstvena sred.

28. 

Usluge zdravstvene

3.000

Direktni

Sopstvena sred.

29. 

Advokatske usluge

5.000

Direktni

Sopstvena sred.

30. 

Usluge osig.imovine Ug. Do 5/2015

15.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

31. 

Usluge premije osiguranja radnika

15.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

32. 

Bankarske usluge

5.000

Direktni

Sopstvena sred.

33. 

Usluge GSP

1.500

Direktni

Sopstvena sred.

34. 

Usluge održavanja klima

10.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

35. 

Usluge fiksne telefonije

20.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

36. 

 Usluge mobilne tel.

5.000

Direktni

Sopstvena sred.

37. 

Usluge brze pošte

1.500

Direktni

Sopstvena sred.

38. 

Usluge održavanja softvera

10.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

39. 

Usluge izrade projekta

10.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

RADOVI

1

Adaptacija centra za mentalno zdravlje

50.000

Konkurentski

Sopstvena sred.

Član 3.

Direktor ustanove će imenovati  Komisiju za svaku nabavku posebno.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja .

 

 

Dostavljeno: - direktoru
-timu za nabavke
- šefu službe za ek.-fin.poslove
- oglasna ploča
- a/a UO

Mostar, 26.02.2015                                                                                                                     
Broj :  40/15

Buhač Marija
Predsjednica  Upravnog odbora