broj: +387 (0)36 503 100

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe - lijekova LOT 3

Broj: 01-1-2691/18-04-1

Datum: 24.08.2018 godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanjupostupkajavnenabavkebr.05/18od12.02.2018godineiPreporuke Komisijezajavnu nabavkubroj:01-1-2691/18-03-1od23.08.2018godine,upostupkujavnenabavkeroba-nabavka Lijekovd ( Lot 3) , direktordonosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponudača Ğlan 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-1-2691/18-03-1 od 23.08.2018 godine i ugovor za javnu nabavku robe —lijekova ( Lot 3 ) dodjeljuje se ponudaču „Farmacija 2011“ d.o.o Bihać,kaonajboljeocijenjenomponudaču,kojijedobionajvišibrojbodova(100)iponudiocijenuu iznosu od 5.2S0,00 KM bezPDV-a.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponudaču “Farmacija 2011”d.o.o ”Bihać, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada je ponudač obaviješten o izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Ekonomsko finansijska služba.

 

Ğlan 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.1cbmtistai’,ba, istovremeno s upućivanjem ponudačimakojisuučestvovaliupostupkujavnenabavke,shodnočlanu70.stav(6)Zakonaojavnim nabavkama.

Ğlan 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponudačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 05/18 od 12.02.2018 godine.

Javna nabavka je  provedenaputem  Otvorenog postupka sa medunarodnom objavom za dostavu ponuda sa objavom na portalu javnihnabavki.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 1.030.000,00 KM bez PDV-a.

Obavijest o nabavci broj: br.40-1-1-18-3-25/18 od poslana je na objavu dana 25.06.2018 godine, a objavljena je na Portalu javnih nabavki dana 25.06.2018 godine.

Nakon   objave   obavještenja   na   portalu   Javnih   nabavkiponudači  su             preuzeli       tendersku dokumentaciju.


Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom direktora broj: 01-1-2691/18-01

od 26.06.2018 godine.

Komisijazajavnunabavkujeblagovremenoipravilnoizvršilaotvaranjeiocjenuprispjelihponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrdenosljedeće:

-  da su pristigle 2ponuda

-  da su blagovremeno zaprimljene 2ponude

 

 

 

 

Naziv / ime ponudača

Ponudena cijena

 

„Hercegovinalijek“d.o.o Mostar

6.175,00 KM

 

„Faramacija 2011“d.o.o Bihać

5.2S0,00 KM

 

-  da su neblagovremeno zaprimljene 0ponude.

U postupku oejene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da izabrani ponudač”Farmacija2011”d.o.oBihać,dostavionajpovoljnijuponudupremakriterijuekonomski najpovoljnijaponuda.

Sobziromnanavedeno,aprimjenomčl.64,stav(1)tač.a.Zakonaojavnimnabavkama,odlučeno je kao u dispozitivuodluke.

 

 

UPUTSTVO 0 PRAVNOM LIJEKU:

 

Ponudačkojijeučestvovaoupostupkujavnenabavkeprotivoveodlukemožeizjavitižalbu ugovornomorganu,najkasnijeurokuod10(deset)danao                                        veodluke.