broj: +387 (0)36 503 100

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača - prehrambene namirnice za kuhinju

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.06/18 od 27.02.2018 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-4267/18-02 od 12.11.2018 godine,u postupku javne nabavke roba-prehrambene namirnice za kuhinju  direktor donosi

ОDLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

 

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-1-4267/18 -02 od  12.11.2018  godine i ugovor za javnu nabavku robe – prehrambene namirnice za kuhinju  za LOT 1 do LOT 7  , dodjeljuje se ponuđaču „HERCEGOVINA PROMET   “ d.o.o Mostar ,  koji je  ponudio cijenu u  iznosu od   50.196,69    KM bez PDV-a.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču “HERCEGOVINA PROMET ”d.o.o Mostar”   , po proteku roka od 15  dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.

 

Član 4.

Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Оbrazloženje

Postupak  javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:  06/18 od 27.02.2018 godine.

Јavna nabavka је provedena putem  Otvorenog  postupka za dostavu ponuda sa objavom na portalu javnih nabavki.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  je 60.000,00КМ.

Оbavijest o nabavci broj: br.40-1-1-31-3-40/18 poslana je na objavu dana  12.10.2018 godine, а objavljena је na Portalu javnih nabavki dana  12.10.2018 godine.

Nakon objave obavještenja na portalu Javnih nabavki dana , ponuđači su preuzeli tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom direktora broj: 01-1-4267/18-01   od  10.10.2018  godine.

 Komisija za javnu nabavku je  blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu prispjelih  ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

- da su  pristigle 4  ponude. Za LOT 1  i to ponuđača kako slijedi:

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena

 

 

             „MEGA MARKT  “ d.o.o Mostar  

6.566,67    KM

1

            „ DEFTER „ d.o.o   Sarajevo 

 4.641,05    KM

 

       „ HERCEGOVINA PROMET“ d.o.o Mostar

4.440,05   KM

 

         „ PRIMAPROM“ d.o.o Banja Luka

6.447,00  KM

 

- da su neblagovremeno zaprimljene 0  ponude.

- da su  za LOT 2 pristigle 3 ponude   i to ponuđača kako slijedi:

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena

 

 

             „MEGA MARKT  “ d.o.o Mostar 

2.541,76   KM

1

            „ HERCEGOVINA PROMET“ d.o.o Mostar

1.948,55     KM

 

           „ PRIMAPROM“ d.o.o Banja Luka

4.399,00   KM


- da su neblagovremeno zaprimljene 0  ponude.

- da su  za LOT 3 pristigle 3 ponude   i to ponuđača kako slijedi:

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena

 

 

             „MEGA MARKT  “ d.o.o Mostar 

27.201,80  KM

1

            „ HERCEGOVINA PROMET“ d.o.o Mostar

21.208,40    KM

 

           „ PRIMAPROM“ d.o.o Banja Luka

27.587,00 KM


- da su neblagovremeno zaprimljene 0  ponude.

- da su  za LOT 4 pristigle 3 ponude   i to ponuđača kako slijedi:

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena

 

 

             „MEGA MARKT  “ d.o.o Mostar 

10.012,36  KM

1

            „ HERCEGOVINA PROMET“ d.o.o Mostar

9.710,00  KM

 

           „ PRIMAPROM“ d.o.o Banja Luka

13.858,50 KM


- da su neblagovremeno zaprimljene 0  ponude

- da su  za LOT 5 pristigle 3 ponude   i to ponuđača kako slijedi:

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena

 

 

             „MEGA MARKT  “ d.o.o Mostar 

4.939,62  KM

1

            „ HERCEGOVINA PROMET“ d.o.o Mostar

3.841,02  KM

 

           „ PRIMAPROM“ d.o.o Banja Luka

                        4.995,92 KM


- da su neblagovremeno zaprimljene 0  ponude

- da su  za LOT 6 pristigle 3 ponude   i to ponuđača kako slijedi:

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena

 

 

             „MEGA MARKT  “ d.o.o Mostar 

 8.588,83 KM

1

            „ HERCEGOVINA PROMET“ d.o.o Mostar

7.112,67   KM

 

           „ PRIMAPROM“ d.o.o Banja Luka

11.899,60 KM


- da su neblagovremeno zaprimljene 0  ponude

- da su  za LOT 7 pristigle 3 ponude   i to ponuđača kako slijedi:

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena

 

 

             „MEGA MARKT  “ d.o.o Mostar 

2.498,85  KM

1

            „ HERCEGOVINA PROMET“ d.o.o Mostar

1.936,00    KM

 

           „ PRIMAPROM“ d.o.o Banja Luka

4.499,40  KM


- da su neblagovremeno zaprimljene 0  ponude

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je  izabrani ponuđači HERCEGOVINA PROMET  ”d.o.o Mostar   dostavio   najpovoljnije ponude prema kriteriju najniža cijena tehnički zadovoljavajuće  ponude, I to za  lotove od 1 do 7 .

S obzirom  na navedeno,a  primjenom čl. 64, stav (1) tač.a. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

      UPUTSTVO  O PRAVNOM LIJEKU:

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke  protiv оve odluke može izjaviti žalbu   ugovornom organu, najkasnije u roku od 10  (deset ) dana оd dana prijema ove odluke.