broj: +387 (0)36 503 100

JAVNI OGLAS za popunu upražnjenih radnih mjesta na određeno vrijeme

 

Na osnovu čl. 65.Statuta JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“Mostar, čl.20a.stav.2.Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 89/18), čl.4.,5.i 6.Pravilnika o radu i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, direktor JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić „Mostar raspisuje

 

  

 

 

 

1.1. Inžinjer medicinske radiologije I ciklus na odjelu za radiološku dijagnostiku - do povratka radnice sa porodiljskog odsustva (1 izvršilac )

 

1.2. Fizioterapeut I ciklus na odjelu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - do povratka radnika sa neplaćenog odsustva ( 1 izvršilac )

 

  

 

OPŠTI USLOVI:

 

·         da je kandidat  stariji od 18 godina,

 

·         da je državljanin BiH.

 

 

 

 

 

Kao dokaz ispunjavanja opštih uslova kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 

-        pisana prijava sa kratkom biografijom, kontakt podaci, tačan naziv radnog mjesta  na koje se konkuriše,

 

-        izvod iz matične knjige rođenih, 

 

-        uvjerenje/potvrda od CIPSA ne starije od 3 mjeseca od dana objave oglasa ,

 

-        uvjerenje o državljanstvu  ne starije od 3  mjeseci od dana objave oglasa.

 

 

 

POSEBNI USLOVI:

 

·         za radno mjesto pod tačkom 1.1.- I ciklus zdravstvenog studija radiologija, položen stručni ispit, certifikat za samostalan rad i poznavanje rada na računaru

 

dokumenti:diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, certifikat za samostalan rad (licenca ), dokaz  o poznavanju rada na računaru;

 

·         za radno mjesto pod tačkom 1.2.-studij fizikalne terapije I ciklus, položen stručni ispit, certifikat za samostalan rad i poznavanje rada na računaru;

 

dokumenti:diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu,certifikat za samostalan rad (licenca ), dokaz o poznavanju rada na računaru;

 

 

 

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova oglasa dužni su dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje prijavljenih kandidata, a koja podrazumijeva :

 

-        uvjerenje /potvrda o radnom stažu od poslodavca, sa tačnim naznakom poslova i radnih zadataka  sa  godinama i mjesecima radnog staža ;      

 

-        uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji  Službe za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme  koja se traži oglasom (za kandidate koji se nalaze na  evidenciji Službe ) u vrijeme prijave na oglas , ne starije od 3 mjeseca;

 

-        uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja  za školu/ fakultet koji se traži oglasom;

 

-        dokazi o statusu kandidata kao dobrovoljca, organizatora otpora, veterana, učesnika rata-demobilisanog borca, ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i kao člana njihovih porodica, porodica poginulih/šehida, umrlih i nestalih branilaca u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine FBiH“, broj: 33/04 , 56/05,70/07, 9/ 10 i 90/ 17) i Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK („Službene novine HNK“, broj: 6/18), u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, ne  starija od 3 mjeseca.

 

 

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju formalno-pravne uslove iz javnog oglasa izvršiti će se provjera radnih i stručnih sposobnosti.

 

 

 

Prijem u radni odnos se vrši uz probni rad u skladu sa Pravilnikom o radu ustanove.

 

 

 

Napomena:U skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine FBiH“, broj: 33/04 , 56/05,70/07, 9/ 10 i 90/ 17) i Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK („Službene novine HNK“, broj: 6/18) dobrovoljci, organizatori otpora, veterani, učesnici rata-demobilisani borci, ratni vojni invalidi, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi njihovih porodica, članovi porodica poginulih/šehida, umrlih i nestalih branilaca ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, pod jednakim uslovima.

 

 

 

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na web stranici Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona www.szhn-k.ba i JU Kantonalna  bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar www.kbmostar.ba.

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u orginalu ili u ovjerenoj kopiji.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave će se odbaciti i neće biti uzete u razmatranje.

 

 

 

Sve tražene dokumente dostaviti neposredno na protokol ustanove ili  putem pošte preporučeno na adresu:

 

 

 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar

 

Ul. Maršala Tita br.294

 

88000 Mostar

 

sa naznakom PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO (tačan naziv radnog mjesta)

 

NE OTVARATI“

 

                                                                                                                                

 

Mostar,21.03.2019.godine