broj: +387 (0)36 503 100

Javni oglas za popunu upražnjenih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme

Na osnovu čl. 65.Statuta JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“Mostar, čl.20a.stav.2.Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 89/18), čl.4.,5.i 6.Pravilnika o radu i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, direktor JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić „Mostar raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta  na neodređeno i određeno vrijeme

 

1.NEODREĐENO VRIJEME

 

1.1.Doktor medicine  u transfuzijskom centru.....................................................................(1 izvršilac)

1.2.Doktor medicine na odjelu za interne bolesti.................................................................(1 izvršilac)

1.3.Doktor medicine na odjelu za ginekologiju i akušerstvo...............................................(1 izvršilac)

1.4.Magistar farmacije na odjelu za biohemijsko-laboratorijsku dijagnostiku.....................(1 izvršilac)

1.5.Medicinska sestra / tehničar na odjelu pulmologije........................................................(2 izvršioca)

1.6.Medicinska sestra / tehničar na odjelu za interne bolesti................................................(1 izvršilac)

1.7.Laboratorijski tehničar na odjelu za patološku anatomiju i citologiju............................(1 izvršilac)

 

2.ODREĐENO VRIJEME

 

   2.1.Medicinska sestra/tehničar na odjelu hirurgije do povratka radnice sa porodiljskog odsustva

      (2  izvršioca)

2.2.Medicinska sestra/tehničar na odjelu za interne bolesti do povratka radnice sa trudničkog bolovanja   

      (1 izvršilac )

 

OPŠTI USLOVI:

·         da je kandidat  stariji od 18 godina,

·         da je državljanin BiH.

 

Kao dokaz ispunjavanja opštih uslova kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

-        pisana prijava sa kratkom biografijom, kontakt podaci, tačan naziv radnog mjesta  na koje se konkuriše,

-        izvod iz matične knjige rođenih, 

-        uvjerenje/potvrda od CIPSA ne starije od 3 mjeseca od dana objave oglasa ,

-        uvjerenje o državljanstvu  ne starije od 3  mjeseci od dana objave oglasa.

 

POSEBNI USLOVI:

 

za radna mjesta pod tačkama 1.1.;1.2.;1.3.uslovi:VSS-medicinski fakultet, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računaru;

potrebni dokumenti:diploma o završenom fakultetu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, certifikat za samostalan rad (licenca ) i dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

1.4.uslovi:VSS-farmaceutski fakultet, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računaru;

potrebni dokumenti:diploma o završenom fakultetu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, certifikat za samostalan rad (licenca ) i dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

za radna mjesta po tačkama 1.5.;1.6.;2.1.;2.2.uslovi:SSS-medicinska škola opšteg smjera, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računaru;

potrebni dokumenti:diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, certifikat za samostalan rad (licenca), dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

1.7.uslovi:SSS-medicinska škola-laboratorijski smjer, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računaru;

potrebni dokumenti:diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, certifikat za samostalan rad (licenca ), dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova oglasa dužni su dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje prijavljenih kandidata, a koja podrazumijeva :

-        uvjerenje /potvrda o radnom stažu od poslodavca na poslovima koji se traže oglasom, sa tačnim naznakom poslova i radnih zadataka  sa  godinama i mjesecima radnog staža ;      

-        uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji  Službe za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme  koja se traži oglasom (za kandidate koji se nalaze na  evidenciji Službe ) u vrijeme prijave na oglas , ne starije od 3 mjeseca;

-        uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja  za školu/ fakultet koji se traži oglasom;

-        dokazi o statusu kandidata kao dobrovoljca, organizatora otpora, veterana, učesnika rata-demobilisanog borca, ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i kao člana njihovih porodica, porodica poginulih/šehida, umrlih i nestalih branilaca u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine FBiH“, broj: 33/04 , 56/05,70/07, 9/ 10 i 90/ 17) i Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK („Službene novine HNK“, broj: 6/18), u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, ne  starija od 3 mjeseca.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju formalno-pravne uslove iz javnog oglasa izvršiti će se provjera radnih i stručnih sposobnosti.

 

Prijem u radni odnos se vrši uz probni rad u skladu sa Pravilnikom o radu ustanove.

 

Napomena:U skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine FBiH“, broj: 33/04 , 56/05,70/07, 9/ 10 i 90/ 17) i Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK („Službene novine HNK“, broj: 6/18) dobrovoljci, organizatori otpora, veterani, učesnici rata-demobilisani borci, ratni vojni invalidi, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi njihovih porodica, članovi porodica poginulih/šehida, umrlih i nestalih branilaca ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, pod jednakim uslovima.

 

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na web stranici  Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona www.szhn-k.ba   i web stranici JU Kantonalna  bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar www.kbmostar.ba .

 

Kandidat koji dostavlja prijavu na više radnih mjesta iz javnog oglasa, dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kao i  dodatnu dokumentaciju,  dostavlja u jednom primjerku.

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u orginalu ili u ovjerenoj kopiji.

Neblagovremene i nepotpune prijave će se odbaciti i neće biti uzete u razmatranje.

 

Sve tražene dokumente treba dostaviti neposredno na protokol ustanove ili  putem pošte preporučeno na adresu:

 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar

Ul. Maršala Tita br.294

88000 Mostar

sa naznakom PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO (navesti naziv radnog mjesta) NE OTVARATI“

 

Mostar, 15.04.2019