broj: +387 (0)36 503 100

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - IT potrošni materijal

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka  b , člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 39/15 od 26.02.2015 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-01-2851/15-02 od 16.07.2015  godine, u postupku javne nabavke roba- nabavka IT potrošnog materijala, direktor donosi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-1-2851/15-02 od  16.07.2015  godine i ugovor za javnu nabavku robe –IT potrošnog materijala, dodjeljuje se ponuđaču“Wizard Computer”Mostar, kao najbolje ocijenjenom  ponuđaču, koji je ponudio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuce ponude u  iznosu od 14.285,00KM. 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču “Wizard Computer”Mostar , po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.

Član 4.

Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba , istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Оbrazloženje

Postupak  javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:  39/15 od 26.02.2015 godine.

Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  je 14.300,00 КМ.

Оbavijest o nabavci broj: 40-7-1-12-3-12/15 poslana je na objavu dana 24.06.2015 godine, а objavljena је na Portalu javnih nabavki dana  24.06.2015 godine.

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen sljedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabava):

  • “Wizard Computer”Mostar
  • “Bamosa”Sarajevo
  • “Net”Mostar

Nakon objave obavještenja na portalu Javnih nabavki dana 07.04.2015 god., zahtjev za dostavu ponuda zatražilo je jos ponuđača,kojim je putem maila poslata tenderska dokumentacija.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom direktora broj: 01-01-2851/15-01 od  02.07.2015  godine.

Komisija za javnu nabavku je  blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu prispjelih  ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

  • da su  pristigle 4 ponuda.
  • da su blagovremeno zaprimljene  4 ponuda  i to ponuđača kako slijedi:
Naziv / ime ponuđača Ponuđena cijena
“Bamosa”Sarajevo 15.126,00KM
“Net”Mostar 15.315,50KM
“R&S” Vogošća 10.727,14KM
“Wizard Computer”Mostar 14.285,00KM
  •  da je  neblagovremeno zaprimljene 0  ponuda.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač “Wizard Computer”Mostar, dostavio najpovoljniju ponudu prema kriteriju najniža cijena, s obzirom da je ponuđač “R&S” Vogošća koji je ponudio najnižu cijenu, svoju ponudu povukao.

S obzirom  na navedeno,a  primjenom čl. 64, stav (1) tač.b. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

 

Uputstvo o pravnom lijeku

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke  protiv оve odluke može izjaviti žalbu   ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana prijema ove odluke.