broj: +387 (0)36 503 100

 

 

Odluka o izboru najboljeg ponuđača iznajmljivanje kopir aparata

Broj: 01-1-1853/19-03

Datum: 14.05.2019 godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, člana 39.  Pravilnika o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.36/19   od   26.02.2019   godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-1853/19  od  14.05.2019       godine, u postupku javne nabavke  usluga- iznajmljivanje kopir aparata ¸                direktor donosi

ОDLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-1-1853/19   od  14.05.2019  godine i ugovor za javnu nabavku usluge  -  Iznajmljivanje kopir aparata , dodjeljuje se ponuđaču „   ZK Office  “ d.o.o., kao jedinom ponuđaču, koji je dobio najviši broj bodova i  ponudio cijenu  usluge u iznosu od 4.755,00   KM bez PDV-a

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču “ZK Office”   d.o.o. , po proteku roka od 10 dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje ekonomsko-finansijska služba.

Član 4.

Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je  učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Оbrazloženje

 

Postupak  javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 36/19 od   26.02.2019 . godine.

Јavna nabavka је provedena putem  konkurentskog  postupka sa objavom na portalu javnih nabavki.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  je 8.000,00 KM.

Оbavijest o nabavci broj: 40-7-2-21-3-26/19 dana  06.05.2019  poslana je na objavu dana 06.05.2019     godine, sа objavom   na Portalu javnih nabavki .Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom direktora broj: 01-1-1853/19 od 10.05.2019 godine.Komisija za javnu nabavku je  blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu prispjele  ponude, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

- da je   pristigla 1  ponuda.

- da su  blagovremeno zaprimljena  1  ponuda  i to ponuđača kako slijedi:

Naziv / ime ponuđača                              

Ponuđena cijena

   „ZK Office “d.o.o. MOSTAR      

4.755,00 KM bez PDV-a

               

- da su neblagovremeno zaprimljene 0  ponude.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač„  ZK Office   d.o.o. dostavio najpovoljniju ponudu prema kriteriju najniža cijena .

S obzirom  na navedeno,a  primjenom čl. 64, stav (1) tač.a. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

      UPUTSTVO  O PRAVNOM LIJEKU:

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke  protiv оve odluke može izjaviti žalbu   ugovornom organu, najkasnije u roku od 10  (deset ) dana оd dana prijema ove odluke.