broj: +387 (0)36 503 100

 

 

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - ODRŽAVANJE LIFTOVA

Na temelju člana 64. stav (1) tačka a , člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama u

postupku javne nabavke „Održavanje liftova”, za potrebe KB “Dr Safet Mujić” Mostar i na osnovu Plana o javnim nabavkama KB “ Dr. Safet Mujić “ Mostar za 2019 godinu, direktor KB donosi

 

ОDLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke, broj: 01-1-2062/19 od

27.05.2019 godine i ugovor za javnu nabavke „Održavanje liftova”,za potrebe KB “Dr Safet Mujić”Mostar , dodjeljuje se ponuđaču „Otis liftovi“d.o.o. Mostar ponuda broj: B553162/19 od 20.05.2019 godine,koji je ponudio 5.880,00 КМ bez uključenog PDV-a kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavki dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču „Otis liftovi“d.o.o. Sarajevo, po proteku roka od 10 dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje Ekonomsko finansijska služba.

 

Član 4. Оva odluka objavit će se na web-stranici www.kbmostar.ba , istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

 

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

 

Оbrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 37/19 оd 26.02.2019 godine.

Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а do 6.000,00 КМ.

Оbavijest o nabavki broj: 40-7-2-23-3-28/19 poslata je na objavu dana 16.05.2019 godine, а objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 16.05.2019 godine.

 

Tendersku dokumentaciju su preuzeli sljedeći ponuđači:

 

 

Ponuđač: AMPLITUDO DOO 81000 Podgorica,

Ponuđač: KA BEST GROUP D.O.O. Ilidža

Ponuđač: MIREL DOO VISOKO

Ponuđač: PROMA DOO. SARAJEVO

Ponuđač: BBS EUROPA 71123 Istočno Sarajevo

Ponuđač: EKAPIJA DOO 76300 Bijeljina

Ponuđač: OTIS LIFTOVI DOO Sarajevo

Ponuđač: DOO "SJAJ", Maglaj

Ponuđač: TRI BEST D.O.O. BANJA LUKA

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01-1-2062/19 od 15.05.2019 godine.Komisija za javnu nabavku dostavila је dana 27.05.2019 godine zapisnik sa otvaranja ponude broj: 01-01-2062/19 od 23.05.2019 godine, zapisnik o ocjeni ponuda 01-01-2062/19 u postupku javne nabavke „Održavanje liftova”, za potrebe KB “Dr Safet Mujić” Mostar

U postupku pо zapisniku sa otvaranja ponuda је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponude i оcjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je pristigla 1 ponuda

- da je blagovremeno zaprimljena 1 ponuda.

- da su neblagovremeno zaprimljene 0 ponude.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđačj najbolje ocijenjen zbog:

 

 

 

KRITERIJ - Najniže cijene, kako slijedi:

 

1. Naziv / ime ponuđača Ponuđena cijena (bez PDV-a)

OTIS LIFTOVI D.O.O. 5.880,00 KM

 

Iz navedenog razloga , primjenom Člana 64, stav (1) tačka a Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

UPUTSTVO O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv оve odluke može се izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana prijema ove odluke.