broj: +387 (0)36 503 100

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka mesa

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b,člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama,Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 07/19 od 26.02.2019 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-1885/19-3 od 13.05.2019. godine, u postupku javne nabavke roba- nabavka mesa, direktor donos

 

ОDLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Ugovor za nabavku robe u konkurentskom postupku nabavke, ”Nabavka mesa u vrijednosti od 15.561,00 KM dodjeljuje se ponuđaču MAKSUMIĆ KOMERC D.O.O. Konjic koji je dostavio prihvatljivu ponudu.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču MAKSUMIĆ KOMERC D.O.O. Konjic, po proteku roka od 10 dana, računajući od dana kada su ponuđači оbaviješteni о izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje Ekonomsko finansijska služba.

 

Član 4. Оva odluka objavit će se na web-stranici www.kbmostar.ba , istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Оbrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 7/19 od 26.02.2019. godine.

Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а je 17.000,00 КМ.

Оbavijest i tenderska dokumentacija o nabavci broj: 40-7-1-19-3-24/19 objavljena je dana 29.04.2019. godine.

 

Nakon objave obavještenja i tenderske dokumentacije na portalu Javnih nabavki dana 29.04.2019. godine tendersku dokumentaciju su preuzeli sljedeci ponuđaci:

 

- Mesnica “EDA “ Mostar

- BBS Europe Istočno Sarajevo

- “MAKSUMIĆ KOMERC” d.o.o. Konjic

- Ekapija d.o.o. Bijeljina

- Amplitudo d.o.o. Podgorica

- Hercegovinapromet d.o.o. Mostar

 

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom direktora broj: 01-1-1885/19-1 od 29.04.2019. godine.

Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

- da su blagovremeno zaprimljene 2 ponude i to ponuđača kako slijedi:

 

Naziv / ime ponuđača Ponuđena cijena

MESNICA “EDA” 17.800,00 KM

“MAKSUMIĆ KOMERC” D.O.O. 15.561,00 KM

 

- da je neblagovremeno zaprimljeno 0 ponuda.

Komisija za javnu nabavku je izvršila otvaranje, pregled i evaluaciju zaprimljenih ponuda i utvrdila da svi ponuđači zadovoljavaju kvalifikacijske uslove određene tenderskom dokumentacijom.

 

Ugovorni organ je prihvatio preporuku komisije koja je pravilno postupila i izbor ponuđača izvršila u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač “MAKSUMIĆ KOMERC” D.O.O. dostavio prihvatljivu ponudu ,te mu se u skladu sa kriterijima najniža cijena i dodjeljuje ugovor .

S obzirom na navedeno,a primjenom čl. 64, stav (1) tač.b. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke

 

UPUTSTVO O PRAVNOM LIJEKU:

 

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke protiv оve odluke može izjaviti žalbu ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana prijema ove odluke.