broj: +387 (0)36 503 100

 

 

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala za MFK

Broj: 01-1-1765/19-04

Datum: 29.05.2019.godine

 

Na osnovu člana 64.stav (1) tačka b, člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.14/19 od 26.02.2019.godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-1765/19-03 od 28.05.2019.godine,u postupku javne nabavke robe –nabavka potrošnog materijala za MFK, v.d direktor donosi

 

ОDLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

 

Ugovor za nabavku robe u konkurentskom postupku nabavke, ”Nabavka potrošnog materijala za MFK” u vrijednosti od  20.110,00 KM bez uključenog PDV-a,  dodjeljuje se ponuđaču “Osteo med” d.o.o Sarajevo koji je dostavio prihvatljivu ponudu.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču  “Osteo med” d.o.o Sarajevo, po proteku roka od 10  dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.

 

Član 4.

Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Оbrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 14/19 od 26.02.2019. godine.

Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  iznosi 25.000,00 KM.

Оbavijest o nabavci broj:40-7-1-20-3-25/19 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 30.04.2019. godine.

                                                                                                         

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom direktora broj: 01-01-1765/19-01 od  13.05.2019.godine.

 

Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu pristiglih  ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

- da je pristigla 1 ponuda.

- da je blagovremeno zaprimljena  1 ponuda  i to ponuđača kako slijedi:

 

Red.broj

Naziv ponuđača

Ponuđena cijena

1.

“Osteo med” d.o.o.Sarajevo

20.110,00 KM

 

- da su neblagovremeno zaprimljene 0  ponude.

Komisija za javnu nabavku je izvršila otvaranje,pregled i evaluaciju zaprimlje ponude i utvrdila da ponuđač zadovoljava kvalifikacijske uslove određene tenderskom dokumentacijom,te su prema kriteriju najniža cijena rangirani kako slijedi:

 

Naziv / ime ponuđača

 

Ponuđena cijena

 

1

“Osteo med “d.o.o. Sarajevo

20.110,00 KM

     

 

Ugovorni organ je prihvatio preporuku komisije koja je pravilno postupila i izbor ponuđača izvršila u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač “Osteo med ” d.o.o Sarajevo dostavio prihvatljivu ponudu, te mu se u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije  i dodjeljuje ugovor .

S obzirom  na navedeno,a  primjenom čl. 64. stav (1) tač.b. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke

 

UPUTSTVO  O PRAVNOM LIJEKU:

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke  protiv оve odluke može izjaviti žalbu  ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana prijema ove odluke.