broj: +387 (0)36 503 100

Odluka o izboru najboljeg ponuđača usluge verifikacije opreme

Broj: 01-2-1764/19-04

Datum: 28.05.2019 godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b, člana 70. st. 1.,3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 14/19 od 26.02.2019 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-2-1764/19-03 od 27.05.2019 godine, u postupku javne nabavke  usluga-usluga verifikacije opreme, ugovorni organ donosi

 

ОDLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-2-1764/19-03 od  27.05.2019.  godine i ugovor za javnu nabavku usluge verifikacije opreme, dodjeljuje se ponuđaču “Verlab” d.o.o.Sarajevo, kao najbolje ocijenjenom  ponuđaču, koji je za nabavku gore navedene usluge ponudio cijenu  u  iznosu od 16.220,00 KM bez PDV-a.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču “Verlab” d.o.o. Sarajevo, po proteku roka od 10 dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.

Član 4.

Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba , istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Оbrazloženje

Postupak  javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:  14/19 od 26.02.2019 godine.

Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog postupka za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  je 15.000,00 КМ.

Оbavijest o nabavci broj:40-7-2-16-3-21/19 poslana je na objavu dana 24.04.2019 godine, а objavljena је na Portalu javnih nabavki dana  24.04.2019 godine.

Nakon objave obavještenja na portalu Javnih nabavki, ponuđači su istu mogli preuzeti sa portala Javnih nabavki.

 Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom direktora broj: 01-2-1764/19-01 od  30.04.2019 godine.

Komisija za javnu nabavku je  blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu prispjelih  ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

- da je  pristigla 1 ponuda,

- da su blagovremeno zaprimljena  1 ponuda  i to ponuđača:

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena

 

 

“Verlab” d.o.o.Sarajevo 

16.220,00 KM

     

 

- da su  neblagovremeno zaprimljene 0  ponuda.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač “Verlab”d.o.o.Sarajevo, dostavio najpovoljniju ponudu prema kriteriju najniža cijena.

S obzirom  na navedeno,a  primjenom čl. 64. stav (1) tač.b. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

      UPUTSTVO  O PRAVNOM LIJEKU:

 

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke  protiv оve odluke može izjaviti žalbu   ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana prijema ove odluke.