broj: +387 (0)36 503 100

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 68

Broj: 01-1-5362/18-04

Datum: 10.07.2019 godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 05/18 od 12.02.2018 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-5362/17-03 od 10.07.2019 godine, u postupku javne nabavke roba- nabavka potrošnog materijala apoteke, direktor donosi

ОDLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

 

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-1-5362/18-03 od  10.07.2019 godine i ugovor za javnu nabavku robe –potrošni materijal apoteke  (lot 68), dodjeljuje se ponuđaču „Inel med“ d.o.o Mostar, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču, koji je dobio najvisi broj bodova (100) i  ponudio cijenu u  iznosu od 9.872,00 KM bez PDV-a.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču “Inel med”d.o.o Mostar, po proteku roka od 15  dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje bolnička apoteka.

 

Član 4.

Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Оbrazloženje

Postupak  javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:  05/18 od 12.02.2018 godine.

Јavna nabavka је provedena putem  Otvorenog postupka za dostavu ponuda sa objavom na portalu javnih nabavki.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  je 1.200.000,00КМ.

Оbavijest o nabavci broj: br. 40-1-1-42-3-54/18 od poslana je na objavu dana  18.12.2018 godine, а objavljena је na Portalu javnih nabavki dana  18.12.2018 godine.

Nakon objave obavještenja na portalu Javnih nabavki dana 18.12.2018 god., ponuđači su preuzeli tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom direktora broj: 01-1-5362/18-01od  29.01.2019  godine.

 Komisija za javnu nabavku je  blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu prispjelih  ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

- da su  pristigle  3 ponude.

- da su  blagovremeno zaprimljene  3  ponuda  i to ponuđača kako slijedi:

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena

 

 

             „Inel med“ d.o.o Mostar

9.872,00KM

 

              “Stepmed“d.o.o  Banja Luka 

8.290,50KM

 

              „Osteo med“ d.o.o Sarajevo

13.890,00KM

 

- da je neblagovremeno zaprimljene 0  ponude.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač”Inel med”d.o.o Mostar dostavio  najpovoljniju ponudu prema kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda, dok ponudač "Osteo med" d.o.o Sarajevo nije ispravno popunio obrazac za dostavljanje ponude, a uzorak od ponuđača "Step med"d.o.o Banja Luka nije zadovoljavajuci,jer isti nije kompatibilan sa instrumentima u postojećem setu.

S obzirom  na navedeno,a  primjenom čl. 64. stav (1) tač.a. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

      UPUTSTVO  O PRAVNOM LIJEKU:

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke  protiv оve odluke može izjaviti žalbu   ugovornom organu, najkasnije u roku od 10  (deset ) dana оd dana prijema ove odluke.