broj: +387 (0)36 503 100

 

 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke kompjutera i mrežne opreme LOT 2

Na osnovu člana 69.stav (1) tačka b), stav (2) tačka a) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH  („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14), u postupku nabavke kompjutera i mrezne opreme ( Lot 2), direktor donosi

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke

„Nabavka kompjutera i mrezne opreme(Lot 2)“

 

Član 1.

 

U skladu sa članom 69 stav (2) tačka f) ZJN, poništava se postupak javne nabavke kompjutera i mrežne opreme Lot 2 “, jer nije dostavljena nijedna ponuda u krajnje određenom roku.

 

Član 2.

 

Ova Odluka će se objaviti na internet stranici ugovornog organa.

 

Član 3.

Za Lot 2 postupak nabavke će se ponovo raspisati sa objavom obavještenja na Portalu javnih nabavki.

 

Član 4.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O B R A Z LO Ž E NJ E

 

Postupak javne nabavke kompjutera i mrežne opreme, pokrenut je putem konkurentskog postupka sa objavom obavještenja na Portalu javnih nabavki br:40-7-1-32-3-37/19  od 24.07.2019 godine.

S obzirom da do krajnje određenog roka, nije dostavljena nijedna ponuda, u skladu sa članom 69. stav (2) tačka a) Zakona  o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pravni lijek:

-Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.