broj: +387 (0)36 503 100

Odluka o izboru najboljeg ponuđača kompjutera i mrežne opreme - LOT 1

  Broj: 01-1-3124/19-04

Datum: 20.08.2019.godine

Na osnovu člana 64.stav (1) tačka b, člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.14/19 od 26.02.2019.godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-3124/19-03 od 19.08.2019.godine,u postupku javne nabavke robe –nabavka kompjutera i mrezne opreme –Lot 1, v.d direktor donosi

ОDLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Lot 1

Član 1.

Ugovor za nabavku robe u konkurentskom postupku nabavke, ”Nabavka kompjutera i mrezne opreme –Lot 1” u vrijednosti od  16.992,00 KM bez uključenog PDV-a,  dodjeljuje se ponuđaču “Elur” d.o.o Kiseljak koji je dostavio prihvatljivu ponudu.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču  “Elur ” d.o.o Kiseljak, po proteku roka od 15  dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.

Član 4.

Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

Оbrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 14/19 od 26.02.2019. godine.

Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  iznosi 17.500,00 KM.

Оbavijest o nabavci broj: 40-7-1-32-3-37/19 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 24.07.2019. godine.                 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom direktora broj: 01-01-3124/19-01 od  02.08.2019.godine.

 

Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu pristiglih  ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

- da su pristigle 2 ponude.

- da su blagovremeno zaprimljene  2 ponuda  i to ponuđača kako slijedi:

Red.broj

Naziv ponuđača

Ponuđena cijena

1.

“Elur ” d.o.o.Kiseljak

16.992,00 KM

2.

„Emado“d.o.o Sarajevo

18.900,00KM

 

- da su neblagovremeno zaprimljene 0  ponude.

Komisija za javnu nabavku je izvršila otvaranje,pregled i evaluaciju zaprimlje ponude i utvrdila da ponuđač zadovoljava kvalifikacijske uslove određene tenderskom dokumentacijom,te su prema kriteriju najniža cijena rangirani kako slijedi:

 

Naziv / ime ponuđača

 

Ponuđena cijena

 

1

“Elur “d.o.o. Kiseljak

16.992,00 KM

2

„Emado“d.o.o Sarajevo

18.900,00KM

 

Ugovorni organ je prihvatio preporuku komisije koja je pravilno postupila i izbor ponuđača izvršila u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač “Elur ” d.o.o Kiseljak  dostavio prihvatljivu ponudu za Lot 1, te mu se u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije  i dodjeljuje  ugovor .

S obzirom  na navedeno,a  primjenom čl. 64. stav (1) tač.b. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke

 

 

UPUTSTVO  O PRAVNOM LIJEKU:

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke  protiv оve odluke može izjaviti žalbu  ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana prijema ove odluke.