broj: +387 (0)36 503 100

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT1

 

Na osnovu člana 64.stav (1) tačka b, člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.14/19 od 26.02.2019.godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-3533-3/19  od 11.11.2019.godine, u postupku javne nabavke usluge održavanje i servisiranje vatrodojavnog sistema instaliranom u objektu Ginekologija i Pedijatrija KB”Dr.Safet Mujić” Mostar (LOT 1), ugovorni organ donosi

 

 

 

ОDLUKU

 

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

 

 

Član 1.

 

 

 

Ugovor za nabavku usluge održavanje i servisiranje vatrodojavnog sistema instaliranom u objektu Ginekologija i Pedijatrija KB”Dr.Safet Mujić” Mostar (LOT 1 ) u konkurentskom postupku nabavke, u vrijednosti od  3.140,00 KM bez uključenog PDV-a dodjeljuje se ponuđaču ARCUS d.o.o.Sarajevo koji je dostavio prihvatljivu ponudu.

 

 

 

Član 2.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču ARCUS d.o.o.Sarajevo, po proteku roka od 10  dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.

 

 

 

Član 3.

 

Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.

 

 

 

Član 4.

 

Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba , istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

 

 

Član 5.

 

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

 

 

Оbrazloženje

 

 

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj br.14/19 od 26.02.2019.godine.

 

Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.Predmet javne nabavke podijeljen je na lotove.Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  iznosi 7.300,00 KM.

 

Оbavijest o nabavci broj 40-7-2-43-3-53/19 zajedno sa tenderskom dokumentacijom objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 04.10.2019. godine.

 

Rok za prijem ponuda određen je za dan 17.10.2019.godine do 11:30 sati.

 

 

 

Komisija za javnu nabavku imenovana Odlukom broj01-1-3533-1/19 od 07.10.2019.godine je blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje  zaprimljenih  ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, te konstatovala da je blagovremeno zaprimljena ponuda jednog ponuđača:

 

-        ARCUS d.o.o.Sarajevo sa ponuđenom cijenom u iznosu 3.140,00 KM bez PDV-a.

 

 

 

Komisija je vrednovala ponudu u pogledu uslova utvrđenih tenderskom dokumentacijom i Zakonom o javnim nabavkama. Utvrđeno je da ponuda imenovanog ponuđačaispunjava formalno pravne, ekonomske i tehničke zahtjeve ugovornog organa iz tenderske dokumentacije i ocijenjena je prihvatljivom, te se ponuđaču u  skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije  i dodjeljuje ugovor .

 

Ugovorni organ je prihvatio preporuku komisije jer je ocijenjeno da je ista  pravilno postupila i izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršila u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

S obzirom  na navedeno, a  primjenom čl. 64, stav (1) tač.b. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

 

 

 

 

 

Uputsvo o pravnom lijeku:

 

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke  protiv оve odluke može izjaviti žalbu   ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana prijema ove odluke.