broj: +387 (0)36 503 100

Odluka o ponistenju odluke - TD URŽ

 

Ugovorni organ Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar, postupajući po Rješenju Ureda za razmatranje žalbi, Filijala Mostar broj JN2-03-07-1-2501-7/19 od 31.10.2019.godine u predmetu javne nabavke robe-plina za zagrijavanje prostorija, broj obavještenja40-1-1-39-3-49/19, evidencijski broj nabavke 01-1-3980/19 u skladu sa članom 69.stav 1.tač.b. i čl.103.Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14 ) donosi

 

 

 

ODLUKU

 

 

 

1.Poništava se tenderska dokumentacija u otvorenom postupku javne nabavke u predmetu nabavka plina za zagrijavanje prostorija, broj obavještenja 40-1-39-3-49/19, evidencijski broj nabavke 01-1-3980/19 na osnovu Rješenja Ureda za razmatranje žalbi, Filijala Mostar broj JN2-03-07-1-2501-7/19 od 31.10.2019.godine.

 

 

 

2.Оva odluka će se objavit na internet stranici  ugovornog organa, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u predmetnom postuku javne nabavke.

 

 

 

3.Neotvorene ponude vratiće se na adresu ponuđača.

 

 

 

4.Оva odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Obrazloženje

 

 

 

Postupak javne nabavke robe–plina za zagrijavanje prostorija pokrenut je putem otvorenog postupka sa objavom obavještenja na Portalu javnih nabavki  broj 40-1-1-39-3-49/19 od 13.09.2019.godine. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a  je 171.000,00 KM.

 

Dana 03.10.2019.godine ugovorni organ je zaprimio žalbu ponuđača Nevistić Commerce d.o.o.Tomislavgrad broj 104/19 od 03.10.2019.godine izjavljenu na tendersku dokumentaciju, koja je zajedno sa izjašnjenjem ugovornog organa dostavljena Uredu za razmatranje žalbi.

 

Dana 06.11.2019.godine ugovorni organ je zaprimio rješenje Ureda za razmatranje žalbi, Filijala Mostar, broj JN2-03-07-1-2501-7/19 od 31.10.2019.godine kojim se poništava tenderska dokumentacija predmetnog postupka.

 

Shodno navedenom, a primjenom odredbi člana 69.stav1.tačka b) Zakona o javnim nabavkama BiH odlučeno je kao u dispozitivu odluke.