broj: +387 (0)36 503 100

Odluka o izboru naboljeg ponuđača hemikalija- LOT 1,2 i 6

Broj: 01-1-4167/19-11

Datum: 07.01.2020.godine

 

Na osnovu člana 64.stav (1) tačka b, člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.14/19 od 26.02.2019.godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-4167/19-10 od 06.01.2020.godine,u postupku javne nabavke robe –nabavka hemikalija(ponovljeni postupak),  direktor donosi

 

ОDLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

 

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-1-4167/19-10  od  06.01.2020  godine i ugovor za javnu nabavku  robe –hemikalija ( Lot 1, 2 i 6 ), dodjeljuje se ponuđaču „Biognost BH“ d.o.o Sarajevo, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču, koji je dobio najviši broj bodova i  ponudio cijenu u  iznosu od

Lot 1-  4.236,00 KM bez PDV-a,

Lot 2-  4.760,00 KM bez PDV-a,

Lot 6-  4.260,00 KM bez PDV-a.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču  “Biognost BH ” d.o.o Sarajevo, po proteku roka od 10  dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.

 

Član 4.

Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Оbrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 14/19 od 26.02.2019. godine.

Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  iznosi 19.500,00 KM.

Оbavijest o nabavci broj: 40-7-1-60-3-74/19 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 10.12.2019. godine.

                                                                                                                                             

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom direktora broj: 01-01-4167/19-08 od  16.12.2019.godine.

 

Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu pristiglih  ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

- da je pristigla  1 ponuda.

- da je blagovremeno zaprimljena  1 ponuda  i to ponuđača kako slijedi:

 

Red.broj

Naziv ponuđača

Ponuđena cijena

1.

“Biognost BH ” d.o.o.Sarajevo

Lot 1- 4.236,00 KM

Lot 2- 4.760,00KM

Lot 6- 4.260,00KM

 

- da su neblagovremeno zaprimljene 0  ponude.

Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač “Biognost BH ” d.o.o Sarajevo   dostavio prihvatljivu ponudu za Lot 1, Lot 2, Lot 6,  te mu se u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije  i dodjeljuje  ugovor .

S obzirom  na navedeno,a  primjenom čl. 64. stav (1) tač.b. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke

 

UPUTSTVO  O PRAVNOM LIJEKU:

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke  protiv оve odluke može izjaviti žalbu  ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana prijema ove odluke.