broj: +387 (0)36 503 100

Odluka o poništenju postupka javne nabavke hemikalija - LOT 4 i 5

Na osnovu člana 69.stav 2.tačka a (nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku), člana 70 stav.1,4,6 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku hemikalija (Lot 4 i Lot 5), u postupku javne nabavke hemikalija(ponovljeni postupak), donosim

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

 

Poništava se postupak javne nabavke hemikalija(ponovljeni postupak) i to lota 4 i 5  iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku  ( čl.69.stav 2.tačka a ZJN).

 

Član 2.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se ekonomsko-finansijska služba.

 

Član 3.

 

Ova Odluka objavit će se na web stranici ustanove u skladu sa članom 70. stav 6.Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke br. 14/19 od                            26.02.2019 godine.Javna nabavka sprovedena je putem konkurentskog postupka.

Procjenjena vrijednosti javne nabavke bez PDV-a je 19.500,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj 40-1-1-60-3-74/19 poslato je na objavljivanje dana 10.12.2019 godine, a objavljeno na Portalu javnih nabavki  dana 10.12.2019 godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je preporuku za poništenje postupka nabavke hemikalija i to, lota 4  i 5  iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u krajnje određenom roku.

S obzirom na naprijed navedeno, u skladu sa članom 69.stav 2.tačka (a) ZJN, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku;

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 5 dana od  dana prijema ove Odluke.