broj: +387 (0)36 503 100

 

 

JAVNI OGLAS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

Na osnovu čl. 65.Statuta JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“Mostar, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a broj 4/19 i  5/19), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,čl.4.Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu broj 84/19 od 26.12.2019.godine, Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1- 6024/19 od 13.11.2019.godine, te Odluke direktora o prijemu u radni odnos  broj 01-1-629/20  od 04.02.2020. godine direktor JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić „Mostar raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za  popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1.NEODREĐENO VRIJEME

 

1.1.Magistar farmacije u bolničkoj apoteci ..............................................................................(1 izvršilac)

 

2.ODREĐENO VRIJEME

 

2.1.Laboratorijski tehničar  na Odjelu za mikrobiološku dijagnostiku  do povratka radnice sa porodiljskog odsustva  ( 1 izvršilac)

 

OPŠTI USLOVI

·         da je kandidat  stariji od 18 godina

·         da je državljanin BiH

 

Kao dokaz ispunjavanja opštih uslova svi kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

-        obrazac prijave na javni oglas,

-        izvod iz matične knjige rođenih, 

-        uvjerenje/potvrda od CIPSA ne starije od 3 mjeseca od dana objave oglasa ,

-        uvjerenje o državljanstvu  ne starije od 3  mjeseci od dana objave oglasa.

 

POSEBNI USLOVI

 

Za pozicije pod rednim brojem 1.1. Magistar farmacije u bolničkoj apoteci  

Opis poslova

izrađuje galenske preparate , brine se i odgovara za blagovremenu nabavku, čuvanje, pripremu i isporuku lijekova i ostalog medicinskog materijala unutar bolnice shodno narudžbi  bolničkih odijela , te pomaže  da se sve koristi na najbolji mogući način, brine se , vodi i  odgovara za redovno i tačno vođenje propisane evidencije  i  dokumentacije koju potpisuje, posebno evidenciju droge i drugih supstanci koje podliježu posebnom nadzoru, nadgleda primjenu ljekova i učinke ,te savjetuje pacijente o upotrebi ljekova po izlasku iz bolnice, dosljedno se pridržava načela medicinske etike, saraduje sa ostalim zdravstvenim radnicima,

obavlja i druge stručne , administrativne i organizacijske poslove u skladu sa zanimanjem i radnim mjestom, pravilima struke i važećim propisima.

 

Radno vrijeme :37,5 sati sedmično

 

uslovi : VSS, farmaceutski fakultet, položen stručni ispit , certifikat za samostalan rad, poznavanje rada na računaru

potrebni dokumenti: diploma o završenom fakultetu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, certifikat (licenca ) za samostalan rad , dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

 

Za poziciju pod rednim brojem 2.2. Laboratorijski tehničar  na Odjelu za mikrobiološku dijagnostiku  Opis poslova

priprema podlogu za uzgoj bakterija, vršenje  kontrole sterilizacije,uzimanje  uzoraka za analizu, primarna obrada materijala, zasijavanje podloge radi identifikacije uzročnika, subkultiviranje uzročnika i dobivanje čistih kultura i izrada  antibiograma, sekundarna  obrada materijala, priprema stolice za pregled na crijevne parasite, direktni preparat ,priprema stolice za parazitološki pregled metodom  koncentracije i flotacije ,

obavlja i druge poslove svog zanimanja u skladu sa praviloima struke i važećim propisima .

 

Radno vrijeme :37,5 sati sedmično

 

uslovi : SSS-medicinska škola – laboratorijski smjer , položen stručni ispit ,certifikat za samostalan rad i poznavanje rada na računaru.

potrebni dokumenti: diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, certifikat (licenca ) za samostalan rad, dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

 

Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidati mogu dostaviti uvjerenje /potvrdu ili drugu ispravu škole (ovjerena kopija svjedočanstva)  o  provjeri znanja na računaru, kao i uvjerenje /potvrdu drugih institucija koje se bave obučavanjem rada na računaru.

 

Prijavljeni kandidati će se bodovati po slijedećim kriterijima:

-        radni staž na poslovima radnog mjesta koji se traži javnim oglasom,

-        uspjeh tokom školovanja,

-        provjera radnih i stručnih sposobnosti .

U vezi sa navedenim kandidati su pored dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje općih i posebnih uslova dužni dostaviti:

-        uvjerenje /potvrda o  radnom stažu od poslodavca koji se odnosi na poslove radnog mjesta koji se traži javnim oglasom, sa tačnom naznakom poslova i  radnih zadataka sa godinama i mjesecima radnog staža,

-        uvjerenje /potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja .

 

Kandidati će se bodovati samo na osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju formalno-pravne uslove iz javnog oglasa izvršit će se provjera radnih i    stručnih sposobnosti.

Prijem u radni odnos vrši se uz probni rad u trajanju od 30 dana .

 

Napomena:Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju osobe iz člana1.Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica u HNK-a(“Službene novine HNK-a” broj 6/18), te su kandidati dužni dostaviti dokaz/potvrdu ili uvjerenje/ za navedeno ne starije od tri mjeseca  od objave oglasa.

 

Napomena: Izabrani kandidat je obavezan prije zaključivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o svom zdravstvenom stanju i psihofizičkim sposobnostima za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave javnog oglasa na web stranici Kantonalne bolnice“Dr.Safet Mujić“ Mostar .

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u orginalu ili u ovjerenoj kopiji .

Neblagovremene i nepotpune prijave će se odbaciti i neće biti uzete u razmatranje.

Obrazac za prijavu na javni oglas kandidati mogu preuzeti na web stranici poslodavca www.kbmostar.ba

 

 

 

 

 

Sve tražene dokumente treba dostaviti neposredno na protokol ustanove ili  putem pošte preporučeno na adresu:

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar

Ul. Maršala Tita br.294

88000 Mostar

sa naznakom PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO (navesti naziv radnog mjesta)

NE OTVARATI “

  

 

Mostar,10.02.2020.godine