broj: +387 (0)36 503 100

Odluka o izboru kandidata za izbor u radni odnos

U skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a 4/19,5/19),Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Odlukom o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima, a u vezi sa Javnim oglasom broj 01-1-112-1/20 od 10.01.2020.godine za popunu upražnjenog radnog mjesta medicinska sestra/tehničar na odjelu opće,abdominalne i neurohirurgije na neodređeno vrijeme, nakon provedene procedure i dostavljenog Izvještaja Komisije, direktor JU KB „Dr.Safet Mujić“Mostar donosi

                                                                         

 

                                                                 ODLUKU

                                              o izboru kandidata za prijem u radni odnos                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                          

1.Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, na radno mjesto medicinska sestra/tehničar na odjelu opće,abdominalne i neurohirurgije  izabran je  kandidat:

·         Džejlan Humačkić

                             

2.Imenovani se prima u radni odnos uz probni rad u trajanju od 30 dana.

                                                                

3.Nakon što Odluka postane konačna sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu i utvrditi početak rada.

 

4.Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici KB Mostar.

                                                                                      

                                                                         

                                                            Obrazloženje

 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar je dana 17.01.2020.godine na web stranici JU KB„Dr.Safet Mujić Mostar raspisala Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta medicinska sestra/tehničar na odjelu opće,abdominalne i neurohirurgije na neodređeno vrijeme (1 izvršilac).

 

Komisija imenovana Odlukom direktora broj 01-1-112-3/20 od 05.02.2020.godine je na sastanku održanom dana 12.02.2020.godine pregledala dostavljene prijave kandidata, te utvrdila da se na navedeno radno mjesto prijavilo 7 kandidata: Džejlan Humačkić, Amra Memić, Tifa Cokoja, Nermina Rahić, Almedina Suljić, Azemina Oručević i Enida Hubanić.

Komisija je izbor kandidata za zasnivanje radnog odnosa u Kantonalnoj bolnici izvršila u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK-a (Službene novine HNK-a 4/19 i 5/19), Odlukom JU KB-a“Dr.Safet Mujić“ Mostar o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-6024/19 od 13.11.2019.godine, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te sadržajem javnog oglasa.

 

Pregledom dostavljene dokumentacije komisija je konstatovala da su prijave kandidata Džejlana Humačkić, Amre Memić i Tife Cokoja potpune i blagovremene, dok su prijave kandidata Almedine Suljić, Nermine Rahić, Azemine Oručević  nepotpune (nisu dostavile  licencu za samostalan rad) i Edina Hubanić(nedostaje obrazac prijave na javni oglas). Obzirom da prijave imenovanih nisu sadržavale potpunu dokumentaciju, odnosno kandidati nisu ispunjavali  formalno-pravne uslove iz javnog oglasa, iste nisu uzete u razmatranje.

Komisija je izvršila bodovanje kandidata na osnovu dostavljene dokumentacije, a koja se odnosi na prosjek ocijena tokom školovanja i radni staž na poslovima radnog mjesta koji se traže javnim oglasom.

Shodno navedenim kriterijima Džejlanu Humačkić je dodijeljeno  0,6 bodova na radni staž i 3 boda na osnovu prosjeka ocijena, Amri Memić je dodijeljeno 5 bodova na osnovu prosjeka ocijena, te kandidat Tifa Cokoja nije ostvarila bodove jer nije dostavila dokumentaciju za isto.

 

Komisija je dana 24.02.2020.godine u 12:30 sati obavila  intervju i pismeno testiranje sa kandidatima čije prijave su potpune i blagovremene.

Na usmenom razgovoru kandidatu Džejlanu Humačkić od strane komisije je dodjeljeno 60 bodova, Tifi Cokoja 48 bodova i Amri Memić 36 bodova. Za pismenu provjeru znanja kandidati su dobili slijedeći broj bodova: Džejlan Humačkić 70 bodova, Tifa Cokoja 70 bodova i Amra Memić 56 bodova.

 

Komisija je sačinila i konačnu bodovnu rang listu i rangiranje kandidata:

 

Ran  Rang lista

Ime  Ime i  prezime

           kandidata

Uku  Ukupan broj bodova

1.         1.

Dže  Džejlan Humačkić

133,133,6 bodova(0,6radnistaž+3prosjek ocijena+60intervju+70pismeni test)  test)

2.         2.

        Tifa Cokoja

118   118 bodova (48 intervju+70 pismeni test)

3.         3.

Amr  Amra Memić

97 b  97 bodova (5 prosjek ocijena+ 36 intervju+56 pismeni test)

 

Komisija je konačnu bodovnu rang listu sačinila u skladu sa ostvarenim bodovima kandidata, te istu zajedno sa Izvještajem o radu komisije dostavila direktoru ustanove.

 

Cijeneći gore navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

-Prigovor na Odluku o izboru kandidata može se podnijeti Upravnom odboru KB Mostar u roku od 8 (osam) dana od dana prijema Odluke.