broj: +387 (0)36 503 100

O B A V J E Š T E NJ E

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na osnovu zaključka Ureda za razmatranje žalbi br: JN2-01-07-1-465-5/20 od 12.03.2020 godine, žalba ponuđača izjavljena na tendersku dokumentaciju za nabavku potrošnog materijala  za bolničku apoteke lot 37 i 38  odbacuje se kao neuredna, te ugovorni organ nastavlja postupak nabavke potrošnog materijala za bolničku apoteku lot 37 i 38 i  određuje novi datum za predaju i otvaranje ponuda.

Ponude se predaju do 31.03.2020 godine do 09.00 sati na protokol ugovornog organa,a otvaranje ponuda izvršitće se 31.03.2020 godine u 09.30 sati u prostorijama ugovornog organa.

 

 Datum:16.03.2020                                                                   Komisija za javne nabavke