broj: +387 (0)36 503 100

 

 

ODLUKU o pokretanju i provođenju postupka javne nabavke

Upravni odbor JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar  na osnovu čl.18. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14), čl.52.Statuta  ustanove, čl.57.Poslovnika o radu Upravnog odbora, a u vezi sa Odlukom o usvajanju  Plana javnih nabavki za 2020.godinu broj 16/20 od 28.02.2020.godine,  na 24. elektronski održanoj   sjednici dana 17.06.2020.godine sa početkom u 11 sati, jednoglasno donosi

 

ODLUKU

o pokretanju i provođenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Odobrava se pokretanje i provođenje  postupka javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge –održavanje RGB rješenja za potrebe Kantonalne bolnice.

 

Član 2.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 94.189,00KM (slovima:devedesetčetiriihiljadestoosamdesetdevethiljadakonvertibilna marka) bez PDV-a, a ista će se realizovati primjenom otvorenog  postupka  za prikupljanje ponuda  iz vlastitih sredstava Kantonalne bolnice .

 

Član 3.

Direktor ustanove će imenovati Komisiju za provođenje predmetnog postupka.

 

 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Obrazloženje

 

Usvojenim Planom javnih nabavki za 2020.godinu planirana je nabavka gore navedene usluge.

Cijeneći navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke .