broj: +387 (0)36 503 100

 

 

Odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos

U skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a 4/19,5/19),Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Odlukom o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima, a u vezi sa Javnim oglasom broj 01-1-2275-1/20 od 26.05.2020.godine za popunu upražnjenog radnog mjesta medicinska sestra/tehničar na odjelu opće,abdominalne i neurohirurgije na neodređeno vrijeme, nakon provedene procedure i dostavljenog Izvještaja Komisije, direktor JU KB „Dr.Safet Mujić“Mostar donosi

                                                                         

 

                                                                 ODLUKU

           o izboru kandidata za prijem u radni odnos                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                          

1.Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, na radno mjesto medicinska sestra/tehničar na odjelu opće,abdominalne i neurohirurgije  izabran je  kandidat:

·         Azra Balavac

                             

2.Imenovana se prima u radni odnos uz probni rad u trajanju od 30 dana.

                                                                

3.Nakon što Odluka postane konačna sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu i utvrditi početak rada.

 

4.Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici KB Mostar.

                                                                                      

                                                                      

                                                            Obrazloženje

 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar je dana 08.06.2020.godine na web stranici JU KB„Dr.Safet Mujić Mostar raspisala Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta medicinska sestra/tehničar na odjelu opće,abdominalne i neurohirurgije na neodređeno vrijeme (1 izvršilac).

 

Komisija imenovana Odlukom direktora broj 01-1-2275-9/20 od 09.07.2020.godine je na sastanku održanom dana 20.07.2020.godine pregledala dostavljene prijave kandidata, te utvrdila da se na navedeno radno mjesto prijavilo 13 kandidata: Amila Hodžić, Azemina Oručević, Amra Memić, Kenan Hasaanbegović, Azra Balavac, Tifa Cokoja, Milada Berberović, Amra Idriz, Almedina Suljić, Jasna Meškić, Amer Avdić, Arnesa Svinjar i Ammar Gološ.

Komisija je izbor kandidata za zasnivanje radnog odnosa u Kantonalnoj bolnici izvršila u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK-a (Službene novine HNK-a 4/19 i 5/19), Odlukom JU KB-a“Dr.Safet Mujić“ Mostar o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-6024/19 od 13.11.2019.godine, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te sadržajem javnog oglasa.

 

Pregledom dostavljene dokumentacije komisija je konstatovala da su prijave kandidata Amile Hodžić, Azemine Oručević, Amre Memić, Kenana Hasanbegović, Azre Balavac, Tife Cokoja, Milade Berberović i Amre Idriz potpune i blagovremene, dok su prijave slijedećih kandidata nepotpune: Almedina Suljić  (nije dostavila licencu za samostalan rad), Jasna Meškić (nedostaje licenca i obrazac prijave na javni oglas), Amer Avdić (ne ovjerena diploma i Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, te nedostaje licenca i dokaz o poznavanju rada na računaru), Arnesa Svinjar (nedostaje licenca, dokaz o poznavanju rada na računaru, obrazac prijave na javni oglas, uvjerenje o državljanstvu starije od 3 mjeseca što je suprotno uslovima oglasa), Ammar Gološ (nedostaje dokaz o poznavanju rada na računaru, potvrda o prebivalištu i obrazac prijave na javni oglas).

Obzirom da prijave imenovanih nisu sadržavale potpunu dokumentaciju, odnosno kandidati nisu ispunjavali  formalno-pravne uslove iz javnog oglasa, iste nisu uzete u razmatranje.

 

Komisija je izvršila bodovanje kandidata na osnovu dostavljene dokumentacije, a koja se odnosi na prosjek ocijena tokom školovanja i radni staž na poslovima radnog mjesta koji se traže javnim oglasom.

 

Shodno navedenim kriterijima Amili Hodžić je dodijeljeno  5 bodova na prosjek ocijena, Amri Memić  5 bodova na osnovu prosjeka ocijena,Azri Balavac 2,8 bodova na radni staž  i 5 bodova na prosjek ocijena, Miladi Berberović 5 bodova na prosjek ocijena i Amri Idriz 10 bodova na prosjek ocijena.

Kandidat Azemina Oručević nije imala dovoljan prosijek ocijena na osnovu kojeg bi se izvršilo bodovanje. Kenan Hasanbegović također nije imao dovoljan prosijek ocijena, što se tiče radnog staža imenovani nije bodovan, jer potvrda ne sadrži potrebne elemente tražene javnim oglasom. Kandidat Tifa Cokoja nije ostvarila bodove jer nije dostavila dokumentaciju za isto.                                                                                                                                                                          

 

Komisija je dana 20.07.2020.godine u 12:00 sati obavila  intervju i pismeno testiranje sa kandidatima čije prijave su potpune i blagovremene.

Na usmenom razgovoru kandidatu Azri Balavac od strane komisije je dodjeljeno 60 bodova, Amili Hodžić 45 bodova, Kenanu Hasanbegović 36 bodova i Azemini Oručević 45 bodova. Za pismenu provjeru znanja kandidati su dobili slijedeći broj bodova: Azra Balavac 42 boda, Amila Hodžić 21 bod, Kenan Hasanbegović 21 bod i Azemina Oručević 28 bodova.

Kandidati koji su pozvani, ali nisu pristupili intervjuu i pismenom testiranju su slijedeći: Amra Memić, Tifa Cokoja, Milada Berberović i Amra Idriz.

 

Komisija je sačinila i konačnu bodovnu rang listu i rangiranje kandidata:

 

Ran  Rang lista

Ime  Ime i  prezime

           kandidata

Uku  Ukupan broj bodova

1.         1.

Dže  Azra Balavac

133, 109,8 boda (2,8 radni staž+5 prosjek ocijena+60 intervju+42 pismeni test) test)

2.         2.

        Azemina Oručević

118   73 boda ( 45 intervju+28 pismeni test)

3.         3.

Amr  Amila Hodžić

97 b  71 bod (5 prosjek ocijena+ 45 intervju+21 pismeni test)

4          4.

Ke   Kenan Hasanbegović

57 bodova (36 intervju+21 pismeni test)

 

Komisija je konačnu bodovnu rang listu sačinila u skladu sa ostvarenim bodovima kandidata, te istu zajedno sa Izvještajem o radu komisije dostavila direktoru ustanove.

 

Cijeneći gore navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.