broj: +387 (0)36 503 100

 

 

Odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos

U skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a 4/19,5/19),Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Odlukom o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima, a u vezi sa Javnim oglasom broj 01-1-2275-1/20 od 26.05.2020.godine za popunu upražnjenog radnog mjesta laboratorijski tehničar na Odjelu za medicinsko-biohemijsko laboratorijsku dijagnostiku na određeno vrijeme-do povratka radnika sa bolovanja, nakon provedene procedure i dostavljenog Izvještaja Komisije, direktor JU KB „Dr.Safet Mujić“Mostar donosi

                                                                         

 

                                                                 ODLUKU

        o izboru kandidata za prijem u radni odnos                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                          

1.Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, na radno mjesto laboratorijski tehničar na odjelu za medicinsko-biohemijsko laboratorijsku dijagnostiku-do povratka radnika sa bolovanja izabran je  kandidat:

·         Sanija Omanović

                             

2.Imenovana se prima u radni odnos uz probni rad u trajanju od 30 dana.

                                                                

3.Nakon što Odluka postane konačna sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu i utvrditi početak rada.

 

4.Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici KB Mostar.

                                                                                      

                                                                      

                                                            Obrazloženje

 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar je dana 08.06.2020.godine na web stranici JU KB„Dr.Safet Mujić Mostar raspisala Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta laboratorijski tehničar na odjelu za medicinsko-biohemijsko laboratorijsku dijagnostiku na određeno vrijeme-do povratka radnika sa bolovanja (1 izvršilac).

 

Komisija imenovana Odlukom direktora broj 01-1-2275-3/20 od 06.07.2020.godine je na sastanku održanom dana 06.07.2020.godine pregledala dostavljene prijave kandidata, te utvrdila da su se na navedeno radno mjesto prijavila 3 kandidata: Sanija Omanović, Adnan Gubeljić i Amila Boškailo.

Komisija je izbor kandidata za zasnivanje radnog odnosa u Kantonalnoj bolnici izvršila u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK-a (Službene novine HNK-a 4/19 i 5/19), Odlukom JU KB-a“Dr.Safet Mujić“ Mostar o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-6024/19 od 13.11.2019.godine, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te sadržajem javnog oglasa.

 

Pregledom dostavljene dokumentacije komisija je konstatovala da su prijave kandidata Sanije Omanović i Adnana Gubeljić potpune i blagovremene, dok je prijava kandidata Amile Boškailo nepotpuna

( imenovana ne ispunjava stručnu spremu traženu javnim oglasom).

Obzirom da prijava imenovane nije sadržavala potpunu dokumentaciju, odnosno kandidat nije ispunjavao formalno-pravne uslove iz javnog oglasa, ista nije uzeta u razmatranje.

 

Komisija je izvršila bodovanje kandidata na osnovu dostavljene dokumentacije, a koja se odnosi na prosjek ocijena tokom školovanja i radni staž na poslovima radnog mjesta koji se traže javnim oglasom.

 

Shodno navedenim kriterijima Saniji Omanović je dodijeljeno 1,60 bodova na radni staž i 3 boda na osnovu prosjeka ocijena, dok Adnan Gubeljić  nije ostvario bodove jer nije dostavio dokumentaciju za isto.                                                                                                                                                                          

 

Komisija je dana 15.07.2020.godine u 11:00 sati obavila  intervju i pismeno testiranje sa kandidatima čije prijave su potpune i blagovremene.

Na usmenom razgovoru kandidatu Saniji Omanović od strane komisije je dodijeljeno 54 boda, Adnanu Gubeljić 48 bodova. Za pismenu provjeru znanja kandidati su dobili slijedeći broj bodova: Sanija Omanović 63 boda i Adnan Gubeljić 35 bodova.

 

Komisija je sačinila i konačnu bodovnu rang listu i rangiranje kandidata:

 

Ran  Rang lista

Ime  Ime i  prezime

           kandidata

Uku  Ukupan broj bodova

1.         1.

Dže  Sanija Omanović

133, 121,6 bodova (1,60 radni staž+3 prosjek ocijena+54 intervju+63

        pismeni test)

2.         2.

    A  Adnan Gubeljić

 

118  83 boda ( 48 intervju+35 pismeni test)

 

Komisija je konačnu bodovnu rang listu sačinila u skladu sa ostvarenim bodovima kandidata, te istu zajedno sa Izvještajem o radu komisije dostavila direktoru ustanove.

 

Cijeneći gore navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.