broj: +387 (0)36 503 100

 

 

Odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos

Mostar,26.08.2020.

Broj:

 

U skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a 4/19,5/19),Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Odlukom o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima, a u vezi sa Javnim oglasom broj 01-1-2275-1/20 od 26.05.2020.godine za popunu upražnjenog radnog mjesta instrumentarka-operaciona sestra/tehničar na odjelu opće, abdominalne i neurohirurgije na neodređeno vrijeme, nakon provedene procedure i dostavljenog Izvještaja Komisije, direktor JU KB „Dr.Safet Mujić“Mostar donosi

                                                                         

 

                                                                 ODLUKU

                                              o izboru kandidata za prijem u radni odnos                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                          

1.Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, na radno mjesto instrumentarka-operaciona sestra/tehničar na odjelu opće,abdominalne i neurohirurgije  izabran je  kandidat:

 

·         Amra Merzić

                               

2.Imenovana se prima u radni odnos uz probni rad u trajanju od 30 dana.

                                                                

3.Nakon što Odluka postane konačna sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu i utvrditi početak rada.

 

4.Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici KB Mostar.

                                                                                      

                                                                      

                                                            Obrazloženje

 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar je dana 08.06.2020.godine na web stranici JU KB„Dr.Safet Mujić Mostar raspisala Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta instrumentarka-operaciona sestra/tehničar na odjelu opće, abdominalne i neurohirurgije na neodređeno vrijeme (1 izvršilac).

 

Komisija imenovana Odlukom direktora broj 01-1-2275-11/20 od 29.07.2020.godine je na sastanku održanom dana 04.08.2020.godine pregledala dostavljene prijave kandidata, te utvrdila da se na navedeno radno mjesto prijavilo 8 kandidata: Azemina Oručević, Amra Memić, Kenan Hasaanbegović,Tifa Cokoja, Milada Berberović, Almedina Suljić, Jasna Meškić i Amra Merzić

Komisija je izbor kandidata za zasnivanje radnog odnosa u Kantonalnoj bolnici izvršila u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK-a (Službene novine HNK-a 4/19 i 5/19), Odlukom JU KB-a“Dr.Safet Mujić“ Mostar o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-6024/19 od 13.11.2019.godine, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te sadržajem javnog oglasa.

 

Pregledom dostavljene dokumentacije komisija je konstatovala da su prijave kandidata Azemine Oručević, Amre Memić, Kenana Hasanbegović, Tife Cokoja, Milade Berberović i Amre Merzić potpune i blagovremene, dok su prijave slijedećih kandidata nepotpune: Almedina Suljić  (nije dostavila licencu za samostalan rad), te Jasna Meškić (nedostaje licenca i obrazac prijave na javni oglas).

Obzirom da prijave imenovanih nisu sadržavale potpunu dokumentaciju, odnosno kandidati nisu ispunjavali  formalno-pravne uslove iz javnog oglasa, iste nisu uzete u razmatranje.

 

Komisija je izvršila bodovanje kandidata na osnovu dostavljene dokumentacije, a koja se odnosi na prosjek ocijena tokom školovanja i radni staž na poslovima radnog mjesta koji se traže javnim oglasom.

 

Shodno navedenim kriterijima Amri Memić je dodijeljeno  5 bodova na prosjek ocijena, te Miladi Berberović također 5 bodova na prosjek ocijena.

Kandidat Azemina Oručević nije imala dovoljan prosijek ocijena na osnovu kojeg bi se izvršilo bodovanje. Kenan Hasanbegović također nije imao dovoljan prosijek ocijena, što se tiče radnog staža imenovani nije bodovan, jer potvrda ne sadrži potrebne elemente tražene javnim oglasom. Kandidati Tifa Cokoja  i Amra Merzić nisu  ostvarile bodove jer nisu dostavile dokumentaciju za isto.                                                                                                                                                                          

 

Komisija je dana 13.08.2020.godine u 09:00 sati obavila  intervju i pismeno testiranje sa kandidatima čije prijave su potpune i blagovremene.

Na usmenom razgovoru kandidatu Amri Merzić od strane komisije je dodjeljeno 60 bodova, Amri Memić 39 bodova i Azemini Oručević 30 bodova. Za pismenu provjeru znanja kandidati su dobili slijedeći broj bodova: Amra Merzić 70 bodova, Amra Memić 35 bodova,  i Azemina Oručević 35 bodova.

Kandidati koji su pozvani, ali nisu pristupili intervjuu i pismenom testiranju su slijedeći: Tifa Cokoja i Milada Berberović. Kandidat Kenan Hasanbegović je prisustvovao usmenom testiranju i ostvario ukupno 42 boda, ali je odustao od usmenog razgovora (intervju), te se smatra da je isti odustao od svoje prijave.

 

Komisija je sačinila i konačnu bodovnu rang listu i rangiranje kandidata:

 

Ran  Rang lista

Ime  Ime i  prezime

           kandidata

Uku  Ukupan broj bodova

1.         1.

Dže  Amra Merzić

133, 130 bodova ( 60 intervju+70 pismeni test)

2.         2.

        Amra Memić

118   79 bodova ( 5 prosjek ocijena+39 intervju+35 pismeni test)

3.         3.

Amr  Azemina Oručević

97 b  65 bodova ( 30 intervju+35 pismeni test)

 

Komisija je konačnu bodovnu rang listu sačinila u skladu sa ostvarenim bodovima kandidata, te istu zajedno sa Izvještajem o radu komisije dostavila direktoru ustanove.

Cijeneći gore navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

-Prigovor na Odluku o izboru kandidata može se podnijeti Upravnom odboru KB Mostar u roku od 8 (osam) dana od dana prijema Odluke.