broj: +387 (0)36 503 100

 

 

Odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos

U skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a 4/19,5/19),Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima, a u vezi sa Javnim oglasom broj 01-1-2275-1/20 od 26.05.2020.godine za popunu upražnjenog radnog mjesta čistačica u eko servisu na neodređeno vrijeme, nakon provedene procedure i dostavljenog Izvještaja Komisije, direktor JU KB „Dr.Safet Mujić“Mostar donosi

 

                                                                          

                                                                    ODLUKU

                                             o izboru kandidata za prijem u radni odnos                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                            

1.Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, na radno mjesto čistčica u eko servisu izabran je  kandidat:

-          Eldina Šuta                               

                                                                              

2.Imenovana se prima u radni odnos uz probni rad u trajanju od 30 dana.

                                                                             

3.Nakon što Odluka postane konačna sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu i utvrditi početak rada.

 

4.Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici KB Mostar.

                                                                                                                                                             

                                                                      Obrazloženje

 

JU Kantonalna bolnica „DR.Safet Mujić“ Mostar je dana 08.06.2020.godine na web stranici JU KB„Dr.Safet Mujić Mostar raspisala Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta čistačica u eko servisu na neodređeno vrijeme (1 izvršilac).

Komisija imenovana Odlukom direktora broj 01-1-2275-15/20 od 11.08.2020.godine je na sastanku održanom dana 10.08.2020.godine pregledala dostavljene prijave kandidata, te utvrdila da se na navedeno radno mjesto prijavilo 13(trinaest) kandidata: Zijada Hajdarović, Emina Hajdarović, Eldina Šuta, Huma Isić, Edisa Mostafa, Senada Zukić, Elma Marić, Saudina Husić, Irma Omerika, Said Ćorda, Edina Karić, Diana Novalić i Naida Marković.

Pregledom dostavljene dokumentacije komisija je konstatovala da su prijave kandidata Zijade Hajdarović, Emine Hajdarović, Eldine Šuta, Hume Isić, Edise Mostafa, Senade Zukić, Elme Marić, Saudine Husić i Irme Omerika potpune i blagovremene, dok je prijava kandidata Edine Karić nepotpuna (potvrda o prebivalištu starija od 3 mjeseca, što je suprotno uslovima oglasa), Saida Ćorda (nije dostavio obrazac prijave na javni oglas, te ne ovjerena diploma), Naida Marković (nije dostavila obrazac prijave na javni oglas i diplomu o završenoj školi), Diana Novalić (nije dostavila obrazac prijave na javni oglas).

 

Komisija je dana 20.08.2020.godine obavila usmeni intervju sa kandidatima čije prijave su potpune i blagovremene. Komisija je bodovanje kandidata izvršila u skladu sa Odlukom o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-6024/19 od 13.11.2019.godine, na osnovu  provjere radnih i stručnih sposobnosti(intervju). Bodovanje kandidata na osnovu radnog staža nije izvršeno, obzirom da niti jedan kandidat nije dostavio dokaz o istom.

Bodovi koje su kandidati ostvarili na intervju su slijedeći: Eldina Šuta 50 bodova, Huma Isić 48 bodova,  Elma Marić 42 48 boda, Saudina Husić  41 bod, Emina Hajdarović 35 bodova, Zijada Hajdarović 34 boda , Edisa Mostafa 29 bodova i Senada Zukić 12 bodova.

Kandidat Irma Omerika je pozvana, ali nije pristupila usmenom razgovoru (intervju).

Komisija je sačinila konačnu bodovnu rang listu i rangiranje kandidata:

Ime i prezime kandidata

 

 

Radni staž

b

Provjer

Provjera radnih i

Stručnih sposobnosti

 

Ukupan

broj bodova

Rang

lista

 

Eldina Šuta

           ///

50

50

1.

Huma Isić

          ///

48

48

2.

Elma Marić

          ///

42

42

3.

Saudina Husić

          ///

41

41

4.

Emina Hajdarović

          ///

35

35

5.

Zijada Hajdarović

          ///

34

34

6.

Edisa Mostafa

         ///

29

29

7.

Senada Zukić

        ///

12

12

8.

 

Komisija je utvrdila listu uspješnih kandidata u skladu sa rezultatima, odnosno ukupno ostvarenim bodovima  kandidata, te istu zajedno sa Izvještajem o radu komisije dostavila direktoru ustanove.